Zou je anders leven als je zou weten dat de terugkomst van Jezus morgen is?

09

mrt

Elise de Vries

Vandaag lezen we Mattheüs 24, waarin de discipelen aan Jezus vragen hoe ze kunnen herkennen dat Hij weer terugkomt. Zij zijn nieuwsgierig, waarschijnlijk net als wij, wanneer ‘de eindtijd’ er dan echt is. Jezus beantwoordt hun vragen in een aantal stappen. Ten eerste legt Hij uit wat het begin der weeën kenmerkt. Vervolgens gaat Hij door op het einde zelf en wat er dan gebeurt. Tot nu toe is het allemaal theoretisch. Jezus sluit zijn verhaal echter af met een concrete oproep wat de discipelen met deze informatie moeten: leef alsof Jezus ieder moment terugkomt. Dit hoofdstuk geeft ons dus niet alleen kennis, maar ook handvatten voor het dagelijkse leven. Wil jij weten wat het inhoudt om te leven alsof de terugkomst van Jezus morgen is?

Mattheüs 24 kan best ingewikkeld zijn om te lezen. Laten we daarom eerst overzicht creëren. In de eerste drie verzen lezen we de vraag van de discipelen, waarna Jezus’ lezing begint. In vers 4 tot en met 14 lezen we over ‘het begin der weeën’ en in vers 15 tot en met 31 over ‘het einde zelf’, inclusief de terugkomst van Jezus. Daarna legt Jezus uit hoe we de beschreven herkenningspunten moeten benaderen.

Het begin van het einde

Jezus begint met ‘het begin der weeën’, wat staat voor het begin van het einde. Net zoals de eerste weeën van een zwangere vrouw het begin van de bevalling zijn, maar dat niet betekent dat het kind er al gelijk uit komt. In deze tijd zal er oorlog zijn, besmettelijke ziektes, hongersnoden en aardbevingen. Tegelijk zullen mensen onterecht zeggen dat ze de Christus zijn en dat de terugkomst van Jezus er dus al is. Christenen zullen worden vervolgd en vele christenen zullen hun geloof verliezen.

Maar al die dingen zijn [nog maar] een begin van de weeën. (…) Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.
– Mattheüs 24:8,13-14 (HSV).

Het einde & de terugkomst van Jezus

Pas als tegenover alle volken getuigd is, zal het echte einde komen. De daadwerkelijke bevalling. Dit einde bestaat uit drie onderdelen: de verwoesting van Jeruzalem, de grote verdrukking en de terugkomst van Jezus. Met de verwoesting wordt waarschijnlijk bedoeld dat God volledig wordt verworpen, met toedoen van de antichrist. Dit is een mens die spreekt tegen de Allerhoogste en waarschijnlijk als wereldleider zal optreden (lees Daniël 7 en Openbaringen 12 en 13). De grote verdrukking is de vervolging van christenen zoals die er nooit eerder is geweest (Openbaringen 8 t/m 19).

En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het [ene] uiterste van de hemelen tot het [andere] uiterste ervan.
– Mattheüs 24:29-31 (HSV).

Wel én geen tijdsaanduiding

Daarna gebruikt Jezus een metafoor voor hoe we deze tekenen moeten benaderen: als de takken van de vijgenboom zacht worden en de bladeren uitspruiten, dan weet je dat de zomer komt. De vijgenboom is een van de weinige bomen in Israël die de bladeren laat vallen in de winter en dus is het groen worden van deze boom heel duidelijk een teken van de komende zomer. Tegelijk zegt het niet op welk exact moment het zomer wordt. De zomer staat hier voor de terugkomst van Jezus.

Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. (…) Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.
– Mattheüs 24:33-34, 36 (HSV).

Om deze tekst te duiden moeten we begrijpen dat ‘al deze dingen’ waarschijnlijk staat voor het begin der weeën en ‘dat het nabij is’ gaat over het einde zelf. Het begin der weeën begon al na de tijd van Jezus. De discipelen werden al vervolgd bijvoorbeeld. Ook nu zien we de tekenen uit het begin van het einde. Toch weten we niet precies wanneer de terugkomst van Jezus gaat zijn. Wél weten we dat als het zover is, er geen twijfel over zal bestaan dat Hij het is.

Leef alsof Jezus terugkomt

Wat moeten we met al deze kennis? Daar is Jezus ook heel duidelijk over. Leef alsof je verwacht dat de terugkomst van Jezus morgen is – of zelfs vandaag nog. Je weet namelijk dat de terugkomst van Jezus komende is! We zien namelijk het begin der weeën al.

In de Bijbel staat het beschreven als ‘wees waakzaam’. Wees waakzaam om de tekenen te zien én Jezus te verwachten! Dat uit zich in verstandigheid en trouw. Verstandigheid door bereid te zijn om Jezus te ontvangen. Trouw door te luisteren naar wat Jezus zegt en van je vraagt. Ben jij waakzaam?

Aan de slag!

Zou jij anders leven als je wist dat Jezus morgen terugkomt? Ik zelf zou dan bijvoorbeeld wél vragen of ik mag bidden voor die zieke studiegenoot, want het kan zomaar te laat zijn voor haar om Jezus te ontmoeten. Heb jij ook zo’n (kleine) verandering die je kan doorvoeren?


Wil je meer lezen over het waakzaam zijn? Mattheüs 25:1-13 gaat over de verstandigheid en Mattheüs 25:14-30 over de trouw.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap