Zegen en vloek: Gods aanwezigheid versus Gods afzijdigheid

28

apr

Tirza Rots

Vandaag wil ik met je nadenken over Leviticus 26. Dit gedeelte gaat over ‘zegen’ en ‘vloek’. Kort gezegd komt het hierop neer: ‘zegen’ houdt verband met Gods aanwezigheid in je leven en ‘vloek’ met Gods afzijdigheid. De regels die God Israël gaf, waren bedoeld om hen te helpen dicht bij God te leven. En leven met God betekent: leven onder Zijn zegen.

Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en ze houdt, dan zal Ik u op zijn tijd regen geven. (…) U zult uw brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen. (…) Ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land gaan.  U zult uw vijanden achtervolgen en zij zullen door het zwaard vóór u neervallen. Ik zal Mij naar u toewenden, u vruchtbaar en talrijk maken en Mijn verbond met u bevestigen. Ik zal Mijn tabernakel in uw midden plaatsen en Mijn ziel zal niet van u walgen. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn. Ik ben de HEERE, uw God.
– Leviticus 26:3-7,9,11-13 (HSV)

Zegen

God is een God van relatie. Hij schiep de mens om in verbondenheid met Hem te leven. Het is Zijn verlangen om sámen met jou en mij te leven. Hij wil het goede van Zijn hart met ons delen, net zoals Hij dit wilde met Zijn volk Israël. Als wij óngehoorzaam zijn in plaats van géhoorzaam, dan kan Hij ons vanwege onze zonden niet in Zijn nabijheid verdragen. Zonde is dus een blokkade in de relatie met God. Gods liefde blijft gelukkig wél altijd bestaan!

Vloek

Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet (…), 15 als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken, dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikking over u brengen (…) Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren (…) Ik zal de trots op uw eigen kracht breken. Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons.
– Leviticus 26:14-17,19 (HSV)

‘Is dit het dan?,’ hoor ik je verzuchten… Nee, gelukkig niet! Wij dienen een geduldige en vergevende God! Het volk Israël heeft oneindig veel nieuwe kansen van God gekregen. God is ook nú nog een God van nieuwe kansen! Er is altijd herstel van de relatie mogelijk! 

Bekering en vergeving

Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden, (…) dan zal Ik denken aan Mijn verbond (…) Wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, (…) dan zal Ik hen niet verwerpen en niet van hen walgen door hen te vernietigen en Mijn verbond met hen te verbreken, want Ik ben de HEERE, hun God.
– Leviticus 26:40,42,44 (HSV)

Als jij je ernaar uitstrekt om in gehoorzaamheid aan God te leven, en als jij jouw zonden in het licht brengt bij Hem, zal God Zich naar jou toewenden, dat is Zijn belofte! Mooi hè, dan is er open relatie met God mogelijk. 

Voor alle duidelijkheid: lijden en rampen die ons overkomen kunnen in deze tijd niet zomaar aangewezen worden als een vloek van God. In elk geval betekent zegen: Gods aanwezigheid, en vloek: Gods afzijdigheid. 

Zonde heeft altijd een blokkade in de relatie met God tot gevolg. Maar gelukkig kan die blokkade altijd weer worden opgeheven dankzij de oneindig grote genade van God! Jezus Christus, Gods Zoon, heeft de straf voor al jouw zonden gedragen aan het kruis. Als jij een beroep doet op wat Hij ook voor jou heeft gedaan, ontvang je vergeving!  En vindt er herstel plaats in de relatie tussen God en jou! 

Ik bid dat de HEERE jou mag zegenen en behoeden. Ik bid dat de HEERE Zijn aangezicht over jou zal lichten en je genadig zal zijn! Ik bid dat de HEERE Zijn aangezicht over jou zal verheffen en jou Zijn vrede zal geven!
Naar: Deuteronomium 6:24-26 (HSV)

Aan de slag!

Kies er vandaag bewust voor je af te keren van zonden en je toe te keren naar God. Dan zal Hij Zich naar jou toewenden! En is er een open hemel, ook voor jou!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap