Wie is Jezus volgens jou?

07

dec

Hanneke van der Galiën

Als je op straat aan iemand zou vragen ‘Wie is Jezus volgens jou?’ zou je veel verschillende antwoorden kunnen verwachten. ‘Hij is een inspirerend persoon.’ ‘Hij is een profeet.’ ‘Jezus… die heeft niet bestaan.’ ‘Hij is de Zoon van God.’ Maar hoe zit dat met jou? Als iemand aan jou zou vragen: wie is Jezus volgens jou? Wat zou jij dan antwoorden?

Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
– Mattheüs 16: 13-17 (HSV)

Jezus vraagt aan Zijn discipelen wie het volk denkt dat Hij is. Wie is Hij volgens de mensen? Het antwoord is verschillend: Johannes de Doper, Elia, Jeremia of een andere profeet. Men weet niet precies Wie Jezus is, maar dat Hij bijzonder is weten ze wel. Een profeet. Iemand met een speciale boodschap. Anders is het antwoord wanneer Jezus aan Zijn discipelen vraagt wie Hij is. Petrus antwoordt: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus weet wie Hij echt is: de langverwachte Messias, de Zoon van God!

Wie is Jezus volgens Zichzelf?

Jezus vraagt niet alleen aan Zijn discipelen wie ze denken dat Hij is. In woorden en daden laat Hij zien wie Hij werkelijk is. Eén van de manieren waarop Hij dat doet is door Zijn ‘Ik ben’-uitspraken. IK BEN (DIE IK BEN), het is de naam van God, die veelvuldig in het Oude Testament wordt gebruikt. Door deze woorden (IK BEN) te gebruiken, identificeert Hij zich met de God van het Oude Testament en laat Hij weten dat Hij Zichzelf ziet als de Zoon van God. De ‘Ik ben’-uitspraken vertellen tevens het volgende over Hem:

  • Jezus is het Brood des levens (Johannes 6:35, 48, 51). Hij is het die het leven is en leven geeft. Wanneer je bij Hem komt, wanneer je eet van het Brood des levens, zal je leven vinden. Dan zal je nooit meer honger hebben, omdat Hij je geestelijke honger stilt.
  • Jezus is het Licht der wereld (Johannes 8:12; 9:5). In de duistere wereld waarin we leven, is Jezus het Licht. Hij is het die de wereld en onze harten doet oplichten. Als je Hem volgt, zal je niet meer in het duister rondlopen, omdat het Licht van de wereld op je schijnt en in je schijnt.
  • Jezus is de Deur voor de schapen (Johannes 10:7, 9). De deur van een stal is de enige toegang naar de stal. Om binnen te komen, moeten zowel de herder(s) als de schapen door die deur. Zo is Jezus ook een deur: de Deur naar de Vader.
  • Jezus is de goede Herder (Johannes 10:11, 14). Hij leidt Zijn volk en draagt zorg voor Zijn kudde. Hij is een goede herder: Hij zet zich in voor Zijn kudde en geeft zelfs Zijn leven, zodat de kudde behouden blijft.
  • Jezus is de Opstanding en het Leven (Johannes 11:25). Hij leed en stierf voor onze zonden, maar stond drie dagen later op uit de dood! Hij is de Opstanding en het Leven. Als je dat gelooft, zal je niet verloren gaan, maar voor eeuwig leven.
  • Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6). Al eerder noemde Hij Zichzelf de Weg tot de Vader en het Leven. Nu voegt Hij daar de Waarheid aan toe. Jezus is de Waarheid. Hij is het die God bekend maakt en Hij is het die (de beloftes uit) het Oude Testament vervult. Hij spreekt waarheid, want Hij is de Waarheid.
  • Jezus is de ware Wijnstok (Johannes 15:1). Wij zijn de ranken: dunne en slappe druivenplantjes. Uit onszelf kunnen we niet goed groeien, uit onszelf kunnen we geen vrucht dragen. Daarom is het zo belangrijk om verbonden te blijven met de wijnstok, om verbonden te blijven met Jezus. Alleen als we in Hem blijven, kunnen we vrucht dragen.

Aan de slag!

– Als iemand aan jou zou vragen: wie is Jezus volgens jou? Wat zou je dan antwoorden? Kan je, net als Petrus, belijden dat Hij de Christus is? Of weet je het nog niet zo zeker?

– Een van de manieren om te ontdekken wie Jezus is, is het kijken naar Hem zelf. Wat heeft Hij tijdens Zijn leven gezegd? Wat heeft Hij tijdens Zijn leven gedaan? Neem vandaag eens de tijd om in de Bijbel te lezen over Jezus. Dit kun je doen door bijvoorbeeld Zijn ‘Ik ben’-uitspraken na te lezen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap