Wat is de basis en het gevolg van het kennen van God?

25

jul

Maartje Kok

In een andere overdenking over dit onderwerp schreef ik over het belang van het kennen van Christus en waarom dit onze focus moet zijn in het geloof. Deze overdenking sluit hierop aan. Weet je nog hoe Paulus er naar verlangde om Jezus te leren kennen? Ik wil je meenemen naar de basis van dit verlangen, namelijk: het evangelie. We kijken naar Kolossenzen. De stad waar het evangelie gehoor vond. 

Paulus is dankbaar voor wat hij gehoord heeft in de gemeente van Kolosse. Hoewel hij er nooit geweest is, uit hij het in een brief aan de gemeente. Wij luisteren mee: 

Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de Geest bekendgemaakt.

Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.
– Kolossenzen 1:3-14 (HSV) 

Het Evangelie 

Je ziet een aantal woorden onderstreept en dikgedrukt. Deze woorden gaan we eens af. Er is namelijk iets gebeurd in Kolosse, iets wat tijd en tijdelijkheid overstijgt. De mensen zijn geraakt door het vernieuwende evangelie van Jezus Christus. Wat hebben ze gehoord? Paulus noemt het:  ‘Het Evangelie van de waarheid’. Wat is dat?  

We hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. (Romeinen 3:23) God wil het daar niet bij laten en belooft zijn Zoon te sturen, omdat Hij de wereld liefheeft en niet wil dat ze verloren gaat. Wat de mensen hebben gehoord, is het evangelie tot behoud (Efeze 1:13). Het is de blijde boodschap die vertelt van het werk van Jezus om ons te redden. Dit evangelie moet geloofd (2 Thessalonicenzen 2:12) en gehoorzaamd (Galaten 5:7) worden. Het is het initiatief vanuit God zoals we in Kolossenzen 4:13-14 lezen. Dit is het evangelie: getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet worden naar het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Verlossing door het bloed van Jezus Christus, vergeving van de zonde. Het is het evangelie dat we in de breedte van de Bijbel tegenkomen, namelijk: God redt door zijn Zoon, Jezus Christus. 

Waarom de waarheid? 

Het wordt ‘het Evangelie van de waarheid’ genoemd omdat het waarachtig en betrouwbaar is, omdat God betrouwbaar is. In het Johannesevangelie komen we het woord ‘waarheid’ ook veel tegen. Gods woord is de waarheid (Johannes 17:17) en de Geest leidt ons naar die waarheid (Johannes 16:13). Uiteindelijk komt dit alles samen in de Persoon van Jezus Christus, want Hij ís de Waarheid. (Johannes 14:6) 
Wie Christus heeft, erkent de waarheid (Johannes 8:32) en handelt naar de waarheid (Johannes 3:2). De mensen in Kolosse hebben gehoord van Jezus, de Waarheid. Er is geen zuiverder Waarheid dan Hij. 

Het blijft daar niet alleen bij, het evangelie wordt namelijk ook gehóórd. 

Het Evangelie horen 

De mensen hebben het gehoord en het geloofd. Hiermee bevestigen ze datgene wat Paulus in Romeinen 10:17 schrijft: ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.’ Het kan dus niet los van elkaar staan. Het geloof is een reactie op het horen van het Evangelie. God gebruikt het woord om mensen tot geloof te brengen. Het geloof en het horen heeft altijd een gevolg. Namelijk: kennen en vrucht dragen. 

Kennen  en vruchtdragen 

Paulus dankt God voor het feit dat de mensen zijn gaan geloven in God en dat ze vergeven zijn van hun zonden. ‘Gered zijn’ betekent dat de breuk tussen jou en God is hersteld, dat er door Jezus weer een weg is naar God. Daar waar de verbinding is verbroken, is er weer verbinding gemaakt. Daardoor kunnen we God leren kennen. Het is geen gepasseerd station, het is nog maar het begin. Paulus heeft een diep verlangen voor de gemeente, namelijk dat ze God leren kennen. Kijk maar eens waar je het woord ‘kennen’ en ‘kennis’ ziet staan in de tekst. Dit is het kennen van God.  

Welke gevolgen heeft dat kennen van God? Kolossenzen 1:10: tot glorie van God wandelen op de aarde. Het vervuld zijn met de kennis van de wil van God is dat de hele levenshouding op elk gebied overeenkomt met Gods wil. Het is het verlangen van God zélf dat we Hem leren kennen zodat we door dat kennen vruchten gaan dragen voor God. Het kennen van God is de basis voor een leven met en voor Hem. We zijn geneigd het vaak los van elkaar te zien: ‘Als ik niet genoeg vrucht draag, zal het wel niet kloppen!’ Het is een onjuiste focus, onze focus moet zijn: Hoe leer ik God beter kennen? Het is dan namelijk onvermijdelijk dat daaruit voortvloeit dat je vrucht gaat dragen.  

In de Kolossenzen-brief zie je dat het niet los van elkaar kan staan: Evangelie, horen, geloven, kennen, vruchtdragen. Laat deze dingen dan ook hand in hand blijven in jouw dagelijks leven. Alles geworteld in de Eeuwige God zelf.  

 
Aan de slag! 

Nu je kort mee bent genomen in de Kolossenzen-brief wil ik je twee vragen stellen: 

1. Geloof je dit evangelie? 

2. Leer jij God beter kennen? Zo ja, wat heb je van Hem geleerd afgelopen jaren? Probeer eens iets onder woorden te brengen? 
(Wat kan helpen is: hou een soort dagboek bij en schrijf zo nu en dan eens op wat er in jouw leven gebeurt, wat je van Hem hebt geleerd of met welke vragen je zit. Hier jaren later in terug kijken kan je helpen en verwonderd laten staan over wat je al van Hem hebt geleerd). 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap