Vrije toegang tot God, onze Vader

20

jun

Elise de Vries

We lezen vandaag in Efeze 3, uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Efeze. In de eerste twee hoofdstukken heeft Paulus uitgelegd dat de gelovigen door het werk van Christus verlossing hebben ontvangen én erfgenamen van de Heer zijn geworden. De erfenis waarover Paulus spreekt, is het eeuwige leven in alle volheid. Hiervan hebben we nu al een voorproefje op aarde, mede door de vervulling met de Geest, en zal volledig vervuld worden bij Jezus’ terugkomst. Paulus benadrukt in dit verhaal dat zowel de joden als de heidenen tot Gods gezin behoren. De joodse christenen en de heidense christenen vormen samen het lichaam van Christus (de kerk). Tegen deze achtergrond schrijft Paulus over datgene waar ik het vandaag met je over wil hebben: we hebben vrije toegang tot God, onze Vader.

In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem.
– Efeze 3:12 (HSV).

Ik wil samen met jou bekijken wat deze uitspraak van Paulus voor jouw dagelijkse leven. Dat doe ik door de tekst in drie delen op te splitsen: ‘In Hem hebben wij’, ‘de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen’ en ‘door het geloof in Hem’. Wat betekent vrije toegang tot onze Vader?

In Hem hebben wij…

Om te begrijpen wie ‘Hem’ is en wie ‘wij’ zijn, kijken we naar de context van de tekst. Met ‘Hem’ wordt verwezen naar Christus. In het vers hiervoor beschrijft Paulus dat Gods plan om Jezus draait: volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. Het is puur en alleen door Jezus dat we bij God kunnen komen (Johannes 14:6). Jezus is de weg tot onze Vader!

Na het betoog van Paulus over hoe joden en heidenen samen één lichaam zijn, is het waarschijnlijk dat ‘wij’ slaat op alle christenen. Zowel die van joodse afkomst als die van heidense afkomst. Door Jezus Christus zijn zij samengevoegd tot Gods gezin. God is onze Vader. Wat we ontdekken uit deze tekst geldt dus ook voor jou, ongeacht je afkomst of verleden!

…de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen…

Het werk van Jezus heeft tot gevolg dat wij toegang hebben tot God. Denk daarbij aan het op audiëntie mogen komen bij God, zoals dat bij koningen gaat. Zo mogen wij voor Gods troon verschijnen. Dat dit te maken heeft met Jezus’ dood en opstanding, zien we aan het scheuren van het voorhangsel als Jezus sterft.

Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden;
– Mattheüs 27:50-51a (HSV).

Het voorhangsel hing in de tempel en was een soort gordijn dat de plek waar God woonde (Heilige der Heilige) afschermde van de plek waar de mensen kwamen. In het Heilige der Heilige mocht alleen de hogepriester eens per jaar komen om namens Israël offers te brengen ter vergeving van hun zonden.

In het Oude Testament was er toegang tot God door middel van priesters en offers. Met het offer van Jezus ontvingen wij vrije toegang! Jezus zelf is onze Hogepriester door wie wij toegang hebben tot onze Vader (Hebreeën 10:1-22). We mogen komen met vrijmoedigheid, omdat we weten dat we recht hebben om tot God te praten. We mogen komen met vertrouwen, omdat we weten dat God naar ons luistert.

…door het geloof in Hem

We hebben dus vrije toegang tot God onze Vader: we mogen altijd bij Hem komen. Zonder vrees kunnen we tot Hem spreken (ook wel: bidden). Hoe is dit dan mogelijk? Door het geloof in Jezus Christus. Het is onze persoonlijke geloofsverbondenheid met Hem die ons toegang geeft tot God.

Dat geloof een rol speelt, bleek al uit wie ‘wij’ uit de tekst zijn. Dat zijn de gelovigen. Ons geloof in Jezus dood en opstanding maakt het voor ons mogelijk om tot God te naderen. Het maakt niet uit wanneer of waarom je God opzoekt. En wanneer wij naderen, laat onze Vader dat niet onbeantwoord.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.
– Jakobus 4:8a (HSV).

Aan de slag!

Neem een moment de tijd om tot God te naderen. Deel wat je bezighoudt, waar je je zorgen om maakt of wat je vandaag gaat doen. Je mag alles voor Hem neerleggen en erop vertrouwen dat Hij naar je luistert!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap