Psalm 34: God redt wie Hem vrezen

27

nov

Suzanne Verschoor

In deze overdenking kijken we naar Psalm 34. David schreef deze psalm, nadat hij in een levensbedreigende situatie had gezeten. Gedurende zijn nood bleef hij echter op God vertrouwen en dat was niet tevergeefs! In Psalm 34 lezen we over het vrezen van God en over de belofte die Hij heeft voor wie dat doen.

Psalm 34: God antwoordt en verlost

Ik zal de HEERE te allen tijde loven,
Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.
Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE;
de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.
Maak de HEERE met mij groot,
laten wij tezamen Zijn Naam roemen.

Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord,
en mij gered uit al wat ik vrees.
Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; 
en hun gezicht werd niet rood van schaamte.

Deze ellendige riep en de HEERE hoorde;
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
De engel van de HEERE legert zich
rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
Proef en zie dat de HEERE goed is;
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.

Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen,
want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
Jonge leeuwen lijden armoede en honger,
maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.

Kom, kinderen, luister naar mij,
ik zal jullie de vreze des HEEREN leren.
Wie is de man die vreugde vindt in het leven,
die dagen liefheeft om het goede te zien?

Behoed je tong voor het kwaad
en je lippen voor het spreken van bedrog.
Keer je af van het kwaad en doe het goede;
zoek de vrede en jaag die na.

De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen,
Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.
Het aangezicht van de HEERE is tegen hen die kwaad doen:
Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien.

Zij roepen en de HEERE hoort,
Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
De HEERE is nabij de gebrokenen van hart,
Hij verlost de verbrijzelden van geest.

De rechtvaardige heeft veel ellende,
maar uit dat alles redt de HEERE hem.
Hij bewaart al zijn beenderen,
niet één daarvan wordt gebroken.

Het kwaad brengt de goddeloze de dood;
wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard.
De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren;
allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.
– Psalm 34:2-23 (HSV)

Geef Hem lof

David begint de psalm met een oproep tot lofprijzing. Samen God grootmaken maakt blij. Misschien herken jij dit ook wel. Vaak als ik naar een praiseavond ben geweest, voel ik me weer helemaal gevuld met nieuwe enthousiasme. Maak samen met mij Hem groot!

Wat betekent ‘God vrezen’?

Vrezen klinkt misschien alsof je bang voor God moet zijn. Maar David bedoelt het anders, namelijk ontzag hebben voor God en vertrouwen in Hem. Wanneer je dit doet, zal ‘de engel van de Here zich rondom jou legeren’ (vers 8) en word je gered. Misschien niet altijd op de manier zoals wij zelf onze redding voor ogen hebben. Maar wie Hem aanroept, zal verlost worden uit alle benauwdheden!

Een levenswandel met Hem

David onderwijst in het tweede gedeelte van de psalm hoe je een levenswandel met God kunt nastreven. Dit betekent niet dat wanneer je met ontzag voor Hem leeft, je alleen maar voorspoed zult hebben (vers 20). Maar het betekent wel dat God altijd bij je is.

Gods belofte voor wie Hem vrezen

In het laatste gedeelte lezen we dat God hoort wie Hem roept. Dat Hij redt wie Hem vreest. Hij verlost de ziel van Zijn dienaren. 

Door deze psalm mogen we aangemoedigd worden om God (weer) te prijzen; mogen we leren dat wanneer we vanuit ontzag en vertrouwen in Hem leven, Hij ons zal redden; mogen we aangemoedigd worden om (weer) met Hem de goede keuzes te maken in het leven. En we mogen ontdekken dat Hij je hoort, wanneer je Hem aanroept, en dat Hij je zal verlossen. Dat is een bemoedigende boodschap, toch?

Aan de slag!

Ik wil je aanmoedigen om samen met anderen God te prijzen. Kijk eens of er bij jou in de buurt een aanbiddingsdienst wordt georganiseerd! Of zoek Hem juist in het kleine: prijs Hem wanneer je geniet van de natuur, als er iets moois gebeurt of als het juiste woord op het juiste moment komt. Bedenk het maar!

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Dankjewel Suzanne voor deze mooie, bemoedigende en aanmoedigende blog!
  God is goed🙌🏻🙌🏻

 2. Jacques Walrave schreef:

  Het is belangrijk daarbij te weten, dat de wie de – naam van God aanroept – redding kan verkrijgen. Ongeveer 7000 keer komt deze naam Yod- He – Vav – He (Jehovah) in de Hebreeuwse geschriften voor. De titels Adonai of Heer of Elohim of God worden met andere Hebreeuwse medeklinkers en klinkers geschreven, dan de 4 letter- medeklinkers van Gods naam. Deze 4 letter- medeklinkers worden anders geschreven dan de medeklinkers en klinkers van Adonai en Elohim. De Bijbel verklaart dat Gods naam een sterke toren is. Er staat niet dat
  zijn titel Adonai of de titel Elohim een sterke toren is, maar Gods naam diewelke ongeveer 7000 keer voorkomt. Waarom wordt deze naam van de ware God Jehovah nogsteeds verruilt door Adonai of zolals God zelf ervoor waarschuwde in Jeremia, dat ze zijn naam zouden verruilen voor Baäl – dat Heer betekent- door zijn Goddelijke Heilige naam te vergeten? De apostel Paulus wijst erop, dat er vele heren en goden zijn, maar ik ben gekomen om u bekend temaken met – de onbekende God, -, Jehovah der Heerschare.
  Het moet duidelijk zijn, dat de – het noemen of het aanroepen – van de Heilige naam Jehovah niet een overtreding is van de 10 geboden. De Bijbel verklaart: “Hij die de naam van Jehovah aanroept, breke met onrechtvaardigheid.” Wanneer je dus met allerlei vormen van onrechtvaardigheid doende bent, maken deze onrechtvaardigheden het onmogelijk de naam van God aan – te noemen en aan te roepen -, want je kunt namelijk niet aan de tafel van Jehovah zitten en tegelijkertijd aan die van de demonen. Na de zondeval in de Hof van Eden heeft satan géén woord meer gerept over Jehovah’s naam. Ook tijdens Jezus beproevingen in de woestijn niet. Trouwens hoe kan het dat Jehovah zelf zegt dat wie mijn naam aanroept redding zal verkrijgen, als de naam door mensen
  verboden wordt. Jehovah verbiedt zulks niet, maar mensen. Deze mensen sluiten zichzelf buiten de mogelijkheid van redding door God. Heel veel Rabbijnen zijn het er al vanaf de 13e eeuw over eens, dat de laatste medeklinker (H) van de 4 letters van het tetragrammaton (de 4 letters) bepalend is voor welke klinkers ertussen de medeklinkers komen te staan. Deze klinkers zijn geen A voor Adonai en geen E voor Elohim, maar E, O, en A. Dus Jehovah. Vandaar dat sommige kerken zoals de Rooms Katholieke kerk bewust de laatste (H) weg lieten waardoor de uitspraak betekeningloos werd. Ook Jahweh met de klinkers van de A voor Adonai en de E voor Elohim, maken de medeklinkers inhoudsloos en betekeningloos, waardoor er wederom Heere God te lezen is. De inhoudsvolle en betekenisvolle rechtmatigheid van de naam Jehovah, komt dan pas tot zijn recht in de uitspraak Jehovah: Ik ben die ik ben, en ik zal bewijzen, die ik zal bewijzen te zijn. Heeren en God drukken alleen de titels uit van autoriteit en macht; maar van wie dan? Satan de duivel en zijn demonen worden ook in de Bijbel wereldheersers met autoriteit en macht genoemd. Daarom zei de apostel Paulus: Er zijn vele Heren en goden. Zelfs een dier heeft een soortnaam en een huisdier een naam, die we uitspreken. Ik vind het een interessante aanhaling uit de Bijbel, maar ik mis Gods naam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap