Psalm 33: drie redenen om God te prijzen, ook in de toekomst

13

dec

Marije Brandwijk

Een paar maanden geleden ben ik getrouwd. Wat waren het een paar heerlijke trouwdagen! Het mooiste vond ik onze trouwdienst, daar waar we Gods zegen meekregen voor ons huwelijk en een trouwtekst. Nu ik aan het einde van het jaar nadenk over alles wat we hebben ontvangen, las ik de psalm waarin onze trouwtekst staat, Psalm 33. Toen ik deze psalm las, werd ik geraakt door Gods woorden, waarin Hij liet zien waarom Hij het ook voor de komende tijd verdient om geprezen te worden. Want wat Hij in de Bijbel laat zien over zichzelf, dat gaat ook mee het nieuwe jaar in.

Psalm 33 heeft als titel boven de psalm staan: ‘Lofzang op Gods almacht.’ Het is een lofzang voor God, die alle dingen gemaakt heeft, die alle dingen regeert voor zijn doel. De psalm begint daarom ook met een lofzang, om ons op re roepen tot een lofzang: ‘Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen!’ (Psalm 33:1a (HSV)
Maar waarom worden we opgeroepen om Hem te loven? De psalm noemt 3 redenen:

1. Prijs God om zijn woord

Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar. Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.
– Psalm 33: 4, 6, 9 (HSV)

De woorden die God zegt, hebben de beste bedoelingen met ons. Het zijn woorden die ons willen troosten, willen leiden, woorden van liefde. De Bijbel staat vol met woorden van God waardoor wij daaraan herinnerd blijven. Gods woord is recht, het is scheppend. Wat God zegt, dat zal er ook komen, net zoals Hij zei: ‘Laat er licht zijn! En er was licht.’ (Genesis 1:3, HSV)
Door zijn woord is onze prachtige aarde ontstaan. Wanneer we zulke woorden mogen lezen, die nog even actueel zijn als toen, waardoor nog steeds mensen diep geraakt worden, dan is dat onze lofprijzing waard, toch?

Soms geeft God nét een woord wat je nodig hebt, doordat je het bijvoorbeeld leest in de Bijbel, of door mensen om je heen tot je komt. Wanneer ik dat meemaak, kan ik ook niets anders doen dan Hem loven om wie Hij is en hoe Hij tot mij spreekt.

2. Prijs God om zijn raad, zijn wil overwint!

De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.
– Psalm 33:10-11 (HSV)

Hoe sommige dingen ook een bepaalde kant op kunnen gaan, het is God die overwint. De God die de wereld geschapen heeft, bestuurt die ook via zijn eigen bedoelingen. Wat God besluit, houdt voor eeuwig stand (zie ook Spreuken 19:21 en Jesaja 40:8).  

Het is wonderlijk om te beseffen dat Gods raad over ons niet voor even, maar voor eeuwig bestaat. Daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken, hè? Dat zijn hand over ons niet zomaar opeens loslaat, wanneer Hij ons vast wil houden. Ook al kunnen er soms in de wereld dingen zijn, waardoor wij ons alleen voelen, waarin we zelf geen raad weten. God die heeft het in de hand!

3. Prijs God om zijn oog dat ons ziet

De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde.
– Psalm 33:13-14 (HSV)

God ziet jou! Hij ziet wat je nodig hebt, waar je tegen opziet. Hij ziet wanneer je huilt, wanneer je lacht, wanneer Hij je moet troosten. Hoe wonderlijk is dat? Hij ziet ons vanaf het begin dat we in de baarmoeder zijn, Hij ziet elke stap die wij maken. Wanneer je God liefhebt, dan geeft dat troost en vrede. Om te weten dat je dingen niet alleen hoeft te doen, maar dat er altijd Iemand is die je ziet, ook al voel je je nog zo alleen.

De uitwerking van onze lofprijzing

Wanneer je God prijst en ziet wat Hij in zijn Woord tot ons spreekt, hoe zijn raad en oog het beste met ons voor hebben, dan kun je meer en meer de dingen van het leven in de handen van God leggen en op Hem vertrouwen. Dan vinden we echte rust. Dan is het zoals de psalm eindigt:

Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen. Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen.
– Psalm 33:20-22 (HSV)

Aan de slag!

  • Bid vandaag het volgende gebed:

‘Lieve Vader in de hemel. Ik prijs U om wie U bent. U bent een Vader van wie het woord recht is. Met Uw woorden maakt U de meest prachtige dingen, verandert u levens. Dankuwel dat Uw woorden altijd dezelfde blijven. Ik prijs U omdat Uw raad op ons is, U heeft alles in de hand, tot in eeuwigheid. Ik prijs U omdat Uw oog op ons is, U ziet deze wereld. De wereld waarin alles gebeurt, waarin fouten gemaakt worden, lief en leed gedeeld. Maar toch blijft U ons zien en kijkt U niet weg. Geef mij het geloof om steeds meer en meer op te blijven vertrouwen en te hopen. Amen.

  • Luister naar het volgende lied:

Psalm 33- Lord, Let Your mercy be upon Us, door Francesca LaRosa

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap