Mozes: een man met een missie

11

jun

Tirza Rots

Mozes wordt drie maanden na zijn geboorte in een mandje op de rivier de Nijl gelegd. Daar wordt hij door de dochter van Farao uit het water gehaald. Hij groeit als geboren Israëliet op aan het Egyptische hof met de Egyptische goden en gewoonten. 

Er is veel te zeggen over Mozes. Vandaag kijken we aan de hand van het Bijbelboek Handelingen slechts naar de hoofdlijn van zijn leven. 

In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden. Toen hij nu
de leeftijd van veertig jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd: hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven.
– Handelingen 7:20-25 (HSV)

Levensfasen van Mozes

Het leven van Mozes kent verschillende fasen: drie periodes van elk veertig jaar. Veertig jaar als prins in Egypte. Veertig jaar in Midjan. En tot slot veertig jaar als leider van Gods volk, dat hij uit Egypte leidt door de woestijn. Het symbolische getal veertig komt in de Bijbel vaak voor! Het kan duiden op een (afgeronde) fase, maar staat ook voor een periode van loutering.

Wij gaan allemaal verschillende levensfasen door. Fasen waarin we geestelijk en persoonlijk groeien. Fasen waarin we God in meer of mindere mate ervaren, aan het werk zien in ons leven of in onze leefomgeving. Het is bemoedigend dat God aan het werk is in Mozes’ leven terwijl hij als schaapherder veertig jaar in Midian woont. Als gevluchte prins heeft hij hier een totaal ander bestaan. Maar God laat hem niet los.

En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij twee zonen verwekte. En toen er veertig jaar verstreken was, verscheen de Engel van de Heere aan hem.
– Handelingen 7:30 (HSV)

En de Heere zei tegen hem: Ik heb de mishandeling van Mijn volk, dat in Egypte is, heel goed gezien, en Ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald om hen daaruit te verlossen; en nu, kom, Ik zal u naar Egypte zenden. Die Mozes, die zij afgewezen hadden toen zij zeiden: Wie heeft u tot een leider en rechter aangesteld? Hém heeft God als leider en verlosser gezonden door de hand van de Engel Die aan hem verschenen was in de doornstruik. Deze heeft hen uitgeleid, terwijl hij wonderen en tekenen deed in het land Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn, veertig jaar.
– Handelingen 7:33-36 (HSV)

Hartsverandering

Waar we in het begin van dit hoofdstuk lezen dat Mozes eigenhandig optreedt als ‘verlosser’ door een Egyptenaar dood te slaan, lezen we verderop dat God hem als leider en verlosser wil zenden. Dat is een wezenlijk verschil! In het eerste geval blijkt Mozes een moordenaar. In het tweede geval, als God hem zendt, blijkt Mozes de meest zachtmoedige man op aarde (Numeri 12:3)! Er heeft bij Mozes duidelijk een hartsverandering plaatsgevonden.

Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij de Engel was Die tot hem sprak op de berg Sinaï, en bij onze vaderen, en Hij was het die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven.
– Handelingen 7:38 (HSV)

Het leven van Mozes laat zien dat God bij machte is mensenlevens te veranderen! Bijzonder ook dat Mozes Gods ‘levenbrengende woorden’ mag doorgeven aan het volk. Hij is degene die het volk mag voorhouden: “U zult niet doodslaan.” Er ging een periode van veertig jaar loutering aan vooraf. Maar dan maakt God hem, in Zijn genade, hiertoe bevoegd. 

Onze levensfasen

God heeft ook elke fase van jóuw leven in Zijn hand!  Elke fase doet ertoe. Elke fase kan bijdragen aan jouw groei! Hoe woestijnachtig of uitzichtloos jouw leven op dit moment ook kan lijken en door welke omstandigheden je ook gaat: God wil je vormen en bekwamen om Zijn weg met jou te gaan.

Aan de slag!

Wil jij je, hoe pijnlijk soms ook, laten vormen door God?

Deel deze overdenking

  1. Jan schreef:

    Hoop vol deze overdenking. Dank daar voor. Eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Dat Mozes van moordenaar veranderd tot leider van Gods volk.En dan ook nog rechtstreeks van God de 10 geboden in ontvangst mag nemen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap