Lofprijzen: waarom zou je dat doen?

27

aug

Marleen Wieringa

Als mens zijn wij geschapen naar Gods evenbeeld. Vraag jij je wel eens af: waarom zijn wij eigenlijk gemaakt? En wat vraagt God van ons? In de Bijbel staat dat wij gemaakt zijn zodat wij God mogen loven en prijzen. Is dit dan de enige reden van ons bestaan, en waarom zou je dit doen? Waar is lofprijzing goed voor en hoe moet je dit doen? Ik heb ontdekt, door God lof te prijzen, dat dit heel fijn is om dichterbij God te mogen komen en dat je je zorgen even opzij kunt zetten. Omdat je met God in contact bent. Hij heeft ons gemaakt en verdient daardoor alle eer. In deze overdenking wil ik stilstaan bij het feit dat God door onze lofprijzing niet ‘egoïstisch’ is, maar dat God liefde is. Lees je mee?

Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis. Ik zal U roemen, Heere, want, U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen. Heere, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald; U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. Zing psalmen voor de Heere, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ’s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich.

Ik zei wel in mijn zorgeloze rust: Ik zal voor eeuwig niet wankelen. Want, Heere, door Uw goedgunstigheid had U mijn berg vast doen staan. Maar toen U Uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand. Tot U, Heere, riep ik; ik smeekte de Heere: Wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof U loven? Zal dat Uw trouw verkondigen? Luister, Heere, en wees mij genadig; Heere, wees mijn Helper. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. Heere, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven.
– Psalmen 30 1:13 (HSV)

In het Bijbelboek Psalmen zien we dat David vele psalmen geschreven heeft. Vaak zijn dit belangrijke momenten geweest voor David of ervaringen die hij met ons wil delen. Psalm 30 is voor David een aanleiding geweest om te schrijven, omdat hij verlossing heeft mogen ontvangen van de Heer. Om die reden is hij God aan het lofprijzen.

David vroeg aan God of Hij hem wilde genezen zodat hij God kan aanbidden en prijzen. In de psalm staat dat God Davids verdriet heeft veranderd in blijdschap. Door die blijdschap kan David God opnieuw prijzen en loven. Het is voor God een verlies als wij als mensen Hem niet loven en prijzen. Hij mist ons loflied.

Maar waarom zouden wij God gaan aanbidden en lofprijzen? God heeft ons toch niet nodig, Hij is toch niet afhankelijk van ons. Of wel?

God verdient dat wij hem loven en prijzen

Onze God heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld en een belangrijke reden van ons bestaan is om God te prijzen. Hij heeft ervoor gekozen om een relatie met ons aan te gaan en wil verbonden zijn met mensen. God heeft ons lief. Hij is de Allerhoogste, er is niemand hoger dan God.
Gods troon is er, zodat wij voor Hem kunnen loven en zingen. Want hoe ontvangt God anders de eer dat Hij jou gemaakt heeft? Je kunt dit vergelijken met de troon van koning Willem-Alexander waarop hij zit als hij de troonrede voorleest. Het is een teken van macht en respect. Het zou er heel anders uitzien als hij zittend vanaf de grond de troonrede zou voorlezen. Zo ook met de troon van God. Het is een teken van Gods almacht en als gevolg daarvan mogen we Hem aanbidden.

Is God dan niet egoïstisch?

God is zeker niet egoïstisch – met eerbied gesproken. God heeft ons nodig om met ons een relatie aan te gaan. God wil graag dat wij bij Hem horen. Hij heeft ons nodig en wij hebben God nodig. God kon ons ook aan ons lot overlaten maar dit doet Hij niet. Vanuit vrijheid en liefde mogen wij een relatie aangaan met God. Juist omdat wij uit die vrijheid een relatie mogen aangaan is God niet egoïstisch. 

Wij als mensen kunnen niet zonder God, want God is liefde en Hij geeft jou heel veel liefde. Hij wil ons niet kwijt, want dan mist hij ons loflied. Het grote bewijs dat God ons liefheeft, is dat Hij zijn Zoon gezonden heeft naar de aarde en dat Jezus voor onze zonde aan het kruis hing. Uit liefde!

Wat is lofprijzen?

Er zijn zoveel manieren om God te loven en te aanbidden. Lofprijzen houdt in dat je God dankt voor wie Hij is en voor wat Hij doet. Het betekent groot maken en danken. Lofprijs zegt dat jij naar God verlangt.
Maar waarom zou je God lofprijzen? Daar zijn een paar voorbeelden van. Je wordt één met God. Hij wil met jou in verbinding staan om samen een relatie aan te gaan. Daarnaast richt je je tot God in plaats van op je problemen. Je wordt er (hopelijk) blij van. Je kunt God lofprijzen door te zingen of te danken voor wie Hij is.

Aan de slag!

Prijs God elke dag voor wie Hij is en voor wat Hij doet. De volgende psalm kan daar bij helpen:

Een lofpsalm. Juich voor de Heere, heel de aarde; dien de Heere met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is; hij heeft ons gemaakt – en niet wij – zijn volk en de schapen van Zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. Want de Heere is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.
– Psalmen 100: 1-5 (HSV)

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap