Laat je behouden! Over de uitstorting van Gods Geest en de oproep tot bekering

19

mei

Tirza Rots

Al weken zijn de volgelingen van Jezus bijeen in afwachting van de vervulling van Gods belofte. Eindelijk is het zover: Gods Geest wordt uitgestort op de dag van het Pinksterfeest! Het wachten, hopen en bidden zit erop.

Jezus heeft beloofd dat er na Zijn hemelvaart een Trooster zou komen; Iemand die de gelovigen zou vergezellen, zodat ze nooit alleen zouden zijn. De Heilige Geest is die Trooster. De Heilige Geest vult het hart van elke gelovige, zodat zij, vanuit Zijn Geest en kracht, een leven mogen leiden tot eer van God. Met Pinksteren wordt deze belofte werkelijkheid!

Gods Geest hoorbaar, zichtbaar en tastbaar aanwezig

In Jeruzalem vindt er een bijzondere manifestatie plaats van Gods kracht. Naar alle waarschijnlijkheid gebeurt dit in het tempelcomplex. Het is vroeg in de ochtend, ten tijde van het ochtendoffer, als Gods Geest voor iedereen duidelijk neerdaalt. Hoorbaar in het krachtige geluid van de wind en zichtbaar door de vuurvlammen die zich verdelen op de hoofden van de volgelingen van Jezus. De profetie uit Joël 2 gaat in vervulling: 

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
– Handelingen 2: 17-18 (HSV)

Profeteren betekent niets meer en niets minder dan het doorgeven van Gods woorden. Dat is precies wat er gebeurt op deze Pinksterdag! Alle volgelingen beginnen God in verschillende buitenlandse talen te verheerlijken. Joden, Romeinen, Egyptenaren, Arabieren en véle anderen horen het Evangelie in hun eigen taal! Iedereen is verwonderd! 

Drieduizend nieuwe gelovigen!

Petrus begint een ‘toespraak’ en roept zijn toehoorders op tot actie! Hij doet een dringend appèl op hen om zich te bekeren. Dat betekent afkeren van hun levenswijze zonder God en zich toekeren en uitstrekken náár God. “Laat je behouden!”, zegt Petrus in Handelingen 2:40.

Gods Geest werkt op die bewuste Pinksterdag ongelofelijk krachtig! De luisteraars zijn diep geraakt en vragen zich af wat hen te doen staat. Petrus reageert: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’ (Handelingen 2:38, HSV)

Er is een grote respons op de toespraak van Petrus. Drieduizend mensen worden toegevoegd aan de groep gelovigen, alleen al op deze Pinksterdag! 

Hoeveel ruimte geven wij Gods Geest?

In kerken wordt verschillend gedacht óver, en ruimte gegeven áán de Heilige Geest. De Geest is hoe dan ook een wezenlijk onderdeel van de drie-eenheid! Vader, Zoon en Geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Het kan zijn dat je (de uitwerking van) Gods Geest verwarrend vindt. Net zoals de omstanders die zich afvroegen: “Wat gebeurt hier allemaal?”
Maar misschien verlang je er diep in je hart wél naar om God te volgen…

Wat is er nodig om bij God te kunnen horen?

Petrus stelt dat ieder die de Naam van God zal aanroepen, zál worden gered (Handelingen 2:21)! Dat betekent behouden worden. Er zijn mensen die passief wachten op een bekering van bovenaf. Zeker, bekering kan niet tot stand komen zonder de werking van Gods Geest. Toch zegt Petrus: “Laat je behouden!” Op deze Pinksterdag klinkt ook aan jou de oproep om bewust te kiezen voor een leven mét God. 

Aan de slag!

Nog stééds voegt God mensen toe aan de groep gelovigen. Hoor jij al bij die groep? Zo ja, leg jij, net als Petrus, getuigenis af van jouw geloof? Zo nee, zou je graag bij die groep willen horen en een volgeling van Jezus willen worden? Je kunt onderstaand gebed gebruiken of in je eigen woorden met God praten.

God, vandaag wil ik ervoor kiezen gehoor te geven aan Uw oproep tot bekering. Ik belijd dat ik heb gezondigd door mijn eigen weg te gaan en mijn eigen verlangens te volgen. Op deze Pinksterdag wil ik mij áfkeren van een leven zonder U, en mij toekeren en uitstrekken naar een leven mét U. Ik wil graag Uw volgeling zijn. Vul mij alstublieft met Uw Geest, zodat Uw Geest mij kan helpen te leven zoals U dat wilt. Amen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap