K(r)oning met een doornenkroon 

28

sep

Joanne van de Vendel

Jezus wordt de Koning van de Joden genoemd. Deze Koning wordt niet gekroond met een kroon van goud en edelstenen. Er is geen pracht en praal bij deze k(r)oning te zien. Jezus kiest ervoor gekroond te worden met een kroon van doornen. Deze dringen tot diep in Zijn huid door. Waarom is dit nodig geweest in de laatste uren voor Jezus’ sterven hier op aarde? 

Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 15:1-20.

Ondervraging door Pilates

Pilatus valt met de deur in huis, wanneer Jezus aan hem overgeleverd is. De aanklacht die door de overpriesters bij Pilatus op de binnenplaats aan hem verteld werd, luidde: ‘Jezus zegt dat Hij de Koning van de Joden is.’ Pilatus twijfelt niet en stelt deze vraag direct aan Jezus: 

En Pilatus vroeg Hem: U bent de Koning van de Joden? En Hij antwoordde hem en zei: U zegt het. 
Markus 15:2 (HSV)

De overpriesters wisten dat deze aanklacht voor de Romeinse Pilatus een andere lading zou hebben, dan dat deze voor Jezus zou hebben. Wanneer iemand zich een koning noemde, was dit in strijd met de keizer en dan pleegde diegene hoogverraad. 

Het antwoord van Jezus is een bevestiging op de vraag van Pilatus. Jezus is de Messias en daarmee is Hij de Koning van de Joden. Maar Pilatus beseft zich dat niet. 

Wat zal ik met de koning van de Joden doen? 

Pilatus vindt geen schuld in Jezus. Hij wil hem eigenlijk vrij spreken. 

Pilatus vroeg hun: Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?
– Markus 15:9 (NBV)

Het volk is er niet mee eens en zet hiermee Pilatus onder druk. De Joden mochten geen doodstraf uitvoeren en de Romeinen wel. Ze hadden de goedkeuring van de Romeinse Pilatus nodig. 

De menigte komt in opstand en wordt steeds onrustiger. Pilatus voelt, dat het weleens uit de hand zou kunnen lopen. Hij probeert te onderhandelen over Jezus’ vrijlating, met de ruil van een crimineel. Zonder resultaat. Het volk wil dat Jezus’ kruisiging en dat de crimineel vrijkomt.

Als laatste onderhandelingsmiddel probeert Pilatus om Jezus te laten geselen. In de hoop dat de menigte daar voldoening uit zal halen en Jezus de kruisdood bespaard zal blijven. Dit is echter niet het geval. Na de geseling wordt Jezus uitgeleverd om gekruisigd te worden.

K(r)oning

Jezus wordt meegenomen, het paleis in. Een plek voor een koning zou je denken. Hij wordt gekleed als een koning. Hij krijgt een purperen mantel aan en een kroon op zijn hoofd. Maar niet met een kroon vol blingbling. Nee, Jezus krijgt een doornenkroon op Zijn hoofd. Met een rietstok wordt hij op het hoofd geslagen en dringen de doornen tot in Zijn schedelhuid door. 

Het is een kroning die spottend bedoeld is door de Romeinse soldaten. Zonder het te beseffen zijn ze onderdeel van een profetische handeling. Want in de profetie is beschreven hoe de vloek van de zonde, na de zondeval, door Jezus verbroken is. Jezus zelf is tot een vloek geworden, door voor ons te sterven aan het kruis. Hiermee maakt Jezus een einde aan de vloek van de wet van de zonde, zodat Hij Die zonder zonde was, ons heeft vrijgekocht.  

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.
– Genesis 3:17-18 (HSV)

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, [en] opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
– Galaten 3:13-14 (HSV)

Kroning met mijn doornenkroon

Jezus, onze Koning, heeft ervoor gekozen om onze zonden te dragen. Maar Hij koos er ook voor om ons te bevrijden van de gevolgen van de zonde. Jezus heeft de doornenkroon van ons leven gedragen. Dus ook jouw doornenkroon met jouw zonden en alle gevolgen. Wat een genade! 

Hierdoor zijn we niet meer gebonden door schuld, schaamte, aanklacht en gedupeerd onder de last van het verleden. In Christus zijn we vrij! 

Aan de slag!

Luister het lied Opwekking 614 – Uw genade is mij genoeg

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap