De Koning van de Joden

29

sep

Tamara Bal

De afgelopen weken hebben we gelezen uit het Markusevangelie. Je hebt gelezen over wie Jezus is en Zijn leven hier op aarde. En ik hoop dat je Hem steeds beter hebt leren kennen. Dat het je dichter bij Jezus heeft gebracht. Vandaag lezen we over de kruisiging. Jezus die onze zonden op Zich nam en de strijd met de vijand aanging, om voor ons de weg vrij te maken naar de Vader. 

De Koning van de Joden: Onze verlosser, onze redder, onze bemiddelaar

Ik wil je uitdagen om een moment stil te zijn en met mij het bijbelgedeelte voor vandaag te lezen. Stil te staan bij hoe Jezus leed voor ons. Hoe Hij ál onze zonden op Zich nam en een gruwelijke dood stierf.

En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. En zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats. Zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet.

En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren: door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. Het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.

Zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde. En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: Hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd en zeiden: Ha! U die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf en kom van het kruis af! En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden: Anderen heeft hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Laat de Christus, de Koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met Hem gekruisigd waren, smaadden Hem.

En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf Hem te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem er af te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.

Het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over honderd die daarbij stond, tegenover Hem, en zag dat Hij zo roepend de geest gegeven had, zei: Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon! En er waren daar ook vrouwen, die uit de verte toekeken: onder hen waren ook Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus de kleine en van Joses, en Salome, die toen Hij in Galilea was, Hem gevolgd waren en gediend hadden, en veel andere vrouwen die met Hem naar Jeruzalem opgegaan waren.
– Markus 15:21-47 (HSV)

Wat roept dit gedeelte bij jou op?

De Koning van de Joden

Wat er voor mij uitspringt, is het opschrift boven het kruis: de Koning van de Joden.

Pontius Pilatus drijft de spot met Jezus, door dit opschrift boven het kruis te laten plaatsen. De soldaten bespotten Jezus, door Hem een mantel te geven en een kroon te geven tijdens hun verhoor en marteling. 

Al vanaf het begin van Jezus’ komst naar de aarde, was het duidelijk dat Hij een Koning was. Toen Hij als baby in de kribbe lag, zochten de wijzen al naar de Koning van de Joden. Tijdens de intocht in Jeruzalem, werd Jezus geëerd als Koning. Toen was het hele volk nog enthousiast over hun Koning. Degene waarvan ze dachten dat die hen kwam redden en het rijk van vrede kwam stichten. Dat is nu helemaal omgeslagen.

Jezus hangt aan het kruis en mensen bespotten Hem. Ze zien Hem niet meer als hun Koning, maar als een misdadiger. De soldaten dobbelen om Jezus’ kleren en de omstanders lasteren Hem, evenals de farizeeën en schriftgeleerden.

Jezus kwam om het Joodse volk te redden, maar zij namen Hem niet aan. Als Jezus sterft, is het de hoofdman die in vers 39 getuigt: “Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon!” De hoofdman ziet in dat Jezus daadwerkelijk de Koning van de Joden is, die al zolang geleden beloofd was.

Jezus is Degene die het Joodse volk (en ons) verlossing bracht. Een Koning die kwam dienen als een Knecht. Een Koning die Zijn leven geeft voor mensen. Maar ook een Koning met autoriteit, die demonen doet sidderen. Een Koning die de dood overwon en voor eeuwig heeft afgerekend met de duivel en het rijk van de duisternis. Maar daarover morgen meer.

Aan de slag!

Luister het lied ‘Van slaaf tot Koning’ van Kees Kraayenoord. Hij zingt: ‘U alleen, U koos de laagste plaats en werd verhoogd van slaaf tot Koning.’

En terwijl je het lied luistert, probeer je eens in te denken dat jij aan de voet van het kruis staat. Welke reactie geef jij? Wat betekent het voor jou dat Jezus stierf aan het kruis?

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap