Kijk! Dít is de God die wij verwachten, onze zaligheid

11

dec

Marie Tulin van Ekeren

Jesaja en Johannes wisten het zeker: God zál komen met Zijn zaligheid. En Hij zal recht gaan doen op aarde. Op deze derde adventszondag gaan we samen nadenken over zaligheid en recht. Twee woorden die heel tegenstrijdig lijken. Toch passen ze perfect bij elkaar. De Zaligmaker die we namelijk verwachten brengt met Zijn komst beide dingen naar ons toe. Lees je mee?

Jesaja zou Hem nooit op aarde gaan ontmoeten. Toch wist hij het zeker: op een door God bestemde tijd zou de Zaligmaker komen. Hij wist toen nog helemaal niet wie die Zaligmaker precies was. Hij wist alleen wel veel over zijn eigenschappen: Hij doet recht op de aarde, en Hij brengt verlossing.

We lezen Jesaja 25:1-9. Aan het begin van het hoofdstuk lees je al een ingewikkelde tegenstelling; in vers 2 is te lezen dat God een ruïne maakt van een sterke stad. Hij keert de stad als het ware volledig om. Met deze sterke stad wordt het vijandelijke Babel bedoeld. En met Babel alle vijandelijke steden die zich tegen God keren. In vers 4 staat iets heel anders: God is Zélf een veilige vesting, Hij is een Toevlucht en een Schaduw tegen de hitte. Hij biedt dus bescherming. Hoe kan God verwoesten én tegelijkertijd beschermen?

Deze tweedeling vind je door de hele Bijbel heen. God is rechtvaardig, en kan daarom het kwaad niet verdragen. Hijzelf is volledig goed, en daarom haat hij zonde en het kwaad. Maar: Hij is ook genadig en wil mensen redden van hun eigen kwaad. Juist daarom moest Gods verlossing komen! In vers 4 staat dat God een bescherming is voor de ‘geringe’ en de ‘arme’. God haat dus Zijn vijanden die hoogmoedig zijn, maar Hij beschermt juist de zwakken en mensen die niet hoogmoedig hun eigen leven leven. Hij zorgt voor mensen die juist volledig afhankelijk van Hem willen zijn. Hij komt voor hen op.

Iedereen zal zijn recht zien

Onze aarde is duister en er is veel onrecht. ‘Hoe kan God dat toelaten?’ wordt vaak gevraagd. Het antwoord is dat God zelf niet voor al dat onrecht zorgt, maar dat de duivel en onze eigen kwaadheid daarvoor zorgen. Maar zo zal het niet altijd blijven. God brengt juist recht op aarde. Zijn recht is daarmee krachtig en gevaarlijk, maar ook heerlijk en verlossend. Het roeit al het kwaad uit.

God richt zelfs een feestmaal aan (zie vers 6) en: ‘Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Heere heeft gesproken.’ (Jesaja 25:8, HSV). Nu is er kwaad op aarde en heerst de dood, zegt Jesaja, maar als God zal komen, dan zal Hij die dood voor altijd verslinden. De Heere brengt verlossing. Dat is Zijn zaligheid.

Er was nog niet veel van te zien, in Jesaja’s tijd. Maar Jesaja spreekt zijn vertrouwen uit en zegt dat het wachten op Gods verlossing niet voor niets zal zijn. Hij zegt: ‘Op die dag zal men zeggen: Zie, dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.’ (Jesaja 25:9, HSV). Op die dag. Misschien dacht Jesaja wel, vol verlangen: ‘Wanneer komt die dag toch?’

Lees nu Lukas 3:1-17. Het is honderden jaren later. De aarde was nog steeds in duisternis, want nog was het Licht in de wereld niet gekomen. Maar dan, als niemand het verwacht komt de Christus ineens heel dichtbij. Johannes de Doper is geboren en Hij gaat nu écht de weg bereiden voor de Heere Jezus. Kijk maar mee hoeveel overeenkomsten er zijn tussen zijn boodschap en die van Jesaja. Ook Johannes laat die twee kanten zien, recht en verlossing:

En hij (Johannes) kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen; en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt.
– Lukas 3:3-6 (HSV)

Iedereen zal zijn zaligheid zien

Je kan het bijna voelen: God komt en alle vlees zal zijn zaligheid zien. Hij komt om kromme wegen recht te maken. Om alles wat verkeerd is recht te trekken. Hij komt om de zonde te verslaan en uit te roeien. Hij komt bijna. Johannes is aangewezen om mensen voor te bereiden op Hem. Dit doet hij door mensen te wijzen op hun zonden en hen op te roepen tot bekering.

Hij is daarbij heel scherp! Christus’ komst brengt verdeeldheid op aarde. Lees vers 7 tot 17 maar. Christus komt om de dorsvloer te zuiveren: ‘Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.’ (Lukas 7:17, HSV).

Christus reinigt een ieder grondig van al het kwaad. Dat kan door ons te vergeven en ons als een nieuwe schepping te maken, door de rechtvaardigheid die Hij gaat verdienen. Of het kan door doordat we Hem niet aannemen, en Hij ons uiteindelijk weg moet sturen. Hoe dan ook, het recht moet komen en het kwaad moet verwoest worden.  

Ingrijpend! Maar wel rechtvaardig. Volledige genade én volledig recht kunnen alleen zo bestaan.

Aan de slag!

Christus is er bijna. Het is de derde adventszondag. Christus komt om rechtvaardigheid te brengen op aarde. Wie is Hij daarin voor jou? Jouw Verlosser of jouw rechter? Bereid je voor op Zijn komst door je knieën voor Hem te buigen.

Deel deze overdenking

  1. Marjan schreef:

    Wat een belangrijke vraag voor ons allemaal; is Hij onze Redder, of onze rechter. Hij wil zo graag onze Redder zijn, laten we de goede strijd strijden, Hem zoeken,zodat we Hem voor eeuwig mogen loven en prijzen om wie Hij is. Hij wil niets liever!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap