Judas – het meest verwaarloosde boek van het Nieuwe Testament?

30

jan

Maartje Kok

Het wordt weleens ‘het meest verwaarloosde boek van het Nieuwe Testament’ of ‘het meest onbegrepen werk van het Nieuwe Testament’ genoemd door theologen. De brief van Judas valt niet erg op, zo net voor het boek Openbaring. In deze korte brief treden we binnen in de wereld van engelen, duiven, dwaalleraars. Hoewel het dus maar een brief van één hoofdstuk is, wordt er veel in gezegd en wordt er zelfs een apocrief boek aangehaald. Maar, wat kunnen wij ervan leren? Kunnen wij er lessen voor ons dagelijks leven uit meenemen? Ja, dat denk ik wel. Lees maar mee.

Van de lezers van deze brief weten we weinig, behalve dat het gelovigen zijn. De brief begint met woorden die je hart geruststellen. De gelovigen aan wie de brief is gericht worden gerustgesteld.

Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard: mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden.
– Judas 1: 1-2 (HSV)
En in het vers daarna worden ze aangesproken met ‘geliefden’.

Wat is het probleem?

Waarom schrijft Judas, de broer van Jezus, deze brief?
Er waren mensen in de gemeente binnengeslopen die Gods genade wilden omzetten naar losbandigheid (vers 4) en God en Christus verloochenen. Het wordt nu getypeerd met een gnostische dwaalleer waarin ze stelden dat het aardse en vleselijke geen effect had op het geestelijke van de mens en je dus vrij kon zondigen met je lichaam, omdat het toch wel goed zat met je geestelijke ‘staat’. Ze worden getypeerd als arrogante mensen in woord en daad. Ze verzetten zich openlijk tegen God, Christus en de hemelse engelen. Hun gedrag wordt getypeerd als goddeloos.

Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt.
– Judas 1:8 (HSV)

Waarom zag Judas dit als een groot gevaar voor de gemeente? De gemeente zou hierdoor kunnen scheuren én Judas mekt op dat het hierdoor zo maar zou kunnen dat de gelovigen afdrijven van het geloof van genade en waarheid.

Hij geeft drie voorbeelden uit het Oude Testament hoe God uiteindelijk oordeelt over degenen die zijn genade misbruiken. Hij benoemt dat de dwaalleraars de weg van Kaïn zijn ingeslagen, die hét voorbeeld is van een ik-gericht leven. Zijn eigen lusten stonden centraal. Daarin lijken de dwaalleraren op Kaïn. Het ontbrak hun aan naastenliefde.
Ook schetst hij het voorbeeld van Bileam die de aanstichter is van afgoderij (Numeri 31:16). Hier speelde losbandigheid ook een belangrijke rol en hij was uiteindelijk uit op geld.
Als laatste haalt hij het voorbeeld van Korach aan die in verzet kwam tegen Mozes en Aäron, waarin hij uiteindelijk zich verzette tegen God zelf. Zo kwamen de dwaalleraars ook in opstand tegen Gods gezag en heerschappij. Ze hebben geen liefde tot God en de naaste, alleen liefde voor zichzelf.

Tegengif tegen dwaalleraars?

Hoe moeten de gemeenteleden hier mee omgaan? Ze kunnen namelijk gemakkelijk worden mee genomen in de gedachte om zich tegen het gezag van God en de leidinggevende in de gemeente te verzetten, of om een leven te leiden dat allesbehalve Gods heiligende genade laat zien aan de wereld om hen heen.
Judas laat na zijn betoog en ontmaskering van de dwaalleeraars het er niet bij zitten, hij geeft ze een wapenrusting mee:

Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegt zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.  Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is.
– Judas 1: 17-23 (HSV)

4 tips van Judas

Het is een ernstige aansporing van Judas. Het zijn ‘geliefden’, en daarmee onderscheidt hij zijn lezers van de dwaalleraars, die dat niet zijn.
Wat zegt Judas? De manier om de invloed van de spotters te beperken is proactief een leven leven als volgeling van Christus.  Het belangrijkste licht ik hier even uit:

 1. De herinnering aan de profetie leert de gelovigen dat alles, ook dat wat er over dwalingen is geschreven, door God is voorzegd en in zijn plan een plek heeft, zelfs als het tegendeel het geval lijkt.
 2. Zie toe op het leven als volgeling van Christus. Bouw aan je geloof, maak een fundering zodat je niet zomaar met van alles meewaait. Weet wat heilig leven inhoudt, zodat je ziet wanneer iets onheilig is. Hoe? Door te bidden om leiding van de Geest, in de gezindheid van de Geest, geïnspireerd door de Geest om een leven dat gericht is op Gods heerlijkheid. Door niet volgens eigen ideeën en plannen te bidden.
 3. Bewaar jezelf in de liefde van God. Gods initiatief en Zijn garantie van het bewaren én de verantwoordelijkheid van jezelf wordt door Judas in evenwicht gehouden. Hoe bewaar jij jezelf? Door je te verdiepen in wie God is en in hoe Hij het evangelie uitlegt in de Bijbel, door te volharden in gebed en Jezus’ tweede komst te verwachten.
 4. Red mensen. Dat wil zeggen: leid ze tot Jezus, omdat ze dichtbij het vuur van Gods oordeel leven. Het is van belang dat de gelovige daarbij wijs te werk gaat en niet zelf wordt meegesleept de zonde in. Kortom: ontferm je over de zondaar, maar blijf weg van de zonde.

Judas sluit af met een krachtige oproep die de gemeente kracht moet geven:

 Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.
– Judas 1: 24-25 (HSV)

Aan de slag!

Is het terecht dat deze brief zo verwaarloosd is? Mijns inziens niet. Als je de brief leest, zie je hoe actueel de boodschap ook vandaag de dag kan zijn. Er zijn genoeg meningen en theologieën  die je af willen houden van de eenvoud in Jezus.
De wereld van vandaag, ook de christelijke wereld kan je toeroepen dat je vooral met je rede moet geloven in God, en dat zoiets als een opstanding van Jezus niet zou kunnen. Het kan op allerlei manieren je wegleiden van de waarheid van Jezus zelf. Wat moet je doen als je verward raakt binnen de kerk en daarbuiten?

Judas geeft je deze to do’s: herinner je wat er staat geschreven in de Bijbel; leef als volgeling van Jezus en bid in volharding; bewaar jezelf door je te verdiepen in wie God is; red mensen; houd je focus scherp; en red mensen die dicht bij Gods oordeel leven.
Niemand heeft gezegd dat het leven met Jezus gemakkelijk zou zijn, maar het waard is het wel, want ooit kom je aan in de heerlijkheid vol vreugde, bij God alleen.

Deel deze overdenking

 1. Sara schreef:

  Mooi!!

 2. Rita schreef:

  Mooi stukje… goed onderbouwd! Gby

 3. Reetje schreef:

  Mooi hóór! Duidelijk verhaal 👍

 4. L. schreef:

  Bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap