Jezus vraagt Petrus, en jou: ‘Houd je van Mij?’

25

jun

Vivian Straver

Terwijl de zonnestralen door het raam vallen, de bomen in volle bloei zijn en er kinderen lachend rondrennen over de speelplaats, dwaalden mijn gedachten weer even af naar de decembermaanden – en iets specifieker, naar de over-romantische kerstfilms, waarin de woorden ‘ik houd van je’ alles wat ontzettend verkeerd is gegaan in dagen, maanden, zelfs jaren daarvoor weer goed lijkt te maken. Liefde is sterk, maar zó sterk…? Misschien sommige Liefde wel: in het evangelie van Johannes lezen we het gesprek tussen Petrus en Jezus. Jezus vraagt Petrus tot drie keer toe of hij van Hem houdt. En telkens wanneer Jezus dit aan Petrus vraagt, reageert Petrus instemmend. De woorden ‘ik houd van je’ zijn zó sterk dat de hele geschiedenis aan zwakheden en mislukkingen van Petrus wordt uitgewist, en hij weer in liefde bij Jezus kan zijn. Als dat voor Petrus geldt, dan ook voor ons! 

Het is inmiddels enige tijd geleden dat Jezus was opgestaan uit het graf. Jezus heeft zich tot tweemaal toe geopenbaard aan de discipelen, en zij zijn weer teruggegaan naar hun dagelijkse bezigheden: vissen. Een dag en een nacht was een drietal al op zee, en niets hebben ze gevangen. Plots is er een man aan de oever van het water die hen gebiedt om het net aan de andere kant uit te gooien. Zo gezegd, zo gedaan – en wat nu?! Het net is volledig gevuld, en haast te zwaar om in de boot te krijgen. Petrus ontdekte dat het Jezus was die vanaf de kant riep, en hij haastte zich naar het land toe. Nadat de vangst op het land is gekregen, geniet het viertal van een maaltijd en Jezus wendt zich tot Petrus.  

‘Weid Mijn lammeren’ 

De band tussen Petrus en Jezus is niet ‘optimaal’, nadat Petrus Hem tot drie keer toe verloochend heeft. Jezus spreekt Petrus hier aan met zijn eigen naam, Simon. Jezus zelf had hem de naam Petrus gegeven (1 Johannes 1:42), dus door hem hier Simon te noemen wordt Petrus weer een ‘normaal mens’, in plaats van een discipel. Jezus vraagt Petrus of hij van Hem houdt – een pijnlijke vraag na de verloochening van Petrus. Petrus antwoordt eerlijk, en Jezus geeft hem een opdracht: ‘Weid mijn lammeren.’ 

“Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.”
(Johannes 21:15, HSV) 

‘Hoed Mijn schapen’ 

Na de eerste vraag, die al pijnlijk genoeg was, vraagt Jezus nogmaals of Petrus van Hem houdt. Petrus begint vast al te twijfelen, maar spreekt toch uit dat hij oprecht van Jezus houdt. Hij geeft er geen mooie woorden, dramatische gebaren of verdere overtuigingskracht aan. Waarom? Petrus beseft dat Jezus niet kijkt naar de manier waarop hij reageert, naar wat hij heeft gepresteerd – maar, Jezus ziet Petrus’ hart! 

“Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief. Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen.”
(Johannes 21:16, HSV) 

‘Weid Mijn schapen’ 

Tot driemaal toe vraagt Jezus Petrus of hij van Hem houdt. Door drie keer de vraag te stellen laat Jezus zien dat hij niet voor een snel antwoord wil gaan, maar tot Petrus’ hart wil doordringen. Het werkt zeker, Petrus werd bedroefd, maar weet te zeggen dat hij oprecht van Jezus houdt.  

“Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid mijn schapen.”
(Johannes 21:17, HSV) 

Jezus geeft Petrus wel bijzondere opdrachten: het hoeden en weiden van lammeren en schapen. Wat bedoelt Jezus hiermee? Aan de oever van het meer van Tiberias zijn geen schapen. Net zoals Jezus uit het niets vissen gaf aan de vissers, zal hij hen ook schapen geven. Deze figuurlijke schapen zijn alle volgelingen van Jezus die Petrus nog tegen gaat komen. En vanuit zijn oprechte liefde voor Jezus, geeft Jezus hem het vertrouwen om (geestelijk) te zorgen voor Jezus’ volgelingen, die Jezus bij hem zal brengen.  

Aan de slag!  

De zwakheden, fouten en mislukkingen van de discipelen maakten de relatie tussen hen en Jezus niet kapot. Datzelfde geldt voor ons! Ondanks alle dingen die ons onwaardig voor God maken, maakt Jezus ons het toch waard om in relatie met Hem te leven. Jezus geeft Petrus de opdracht om te weiden en te hoeden, en spreekt daarmee het vertrouwen uit om te dienen in Gods Koninkrijk. Ook jij en ik mogen vanuit die liefde naar Jezus verantwoordelijkheid dragen naar de mensen om ons heen – en de missende schapen zoeken! 

  • Wat als Jezus jou deze vragen zou stellen, hoe zou je antwoorden?  
  • Welke ‘schapen’ heeft Jezus in jouw omgeving gebracht om voor te zorgen?  

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Heel erg bedankt voor deze mooie overdenking Vivian! 🙏❤️

    Ik heb ooit ook eens in een preek gehoord dat, als we naar de grondtekst kijken, in het Grieks, de eerste twee keer dat Jezus aan Petrus de vraag stelt ‘Hou je van mij?’ , er voor het woordje ‘houden van’ het griekse woord ‘agape’ staat. ‘Agape’ is de onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde waarmee God ons liefheeft. De hoogste vorm van liefde die er bestaat. Petrus antwoord de eerste twee keer dan ook terug met ‘ja Heer, ik hou van U’ waarvoor hij ook het griekse woord ‘agape’ gebruikt. Pas de laatste keer, de derde keer, wanneer Petrus zo bedroefd is, antwoordt hij Jezus dat hij van Hem houdt, maar dan met het griekse woord ‘phileo’ wat ook ‘houden van’ betekent, maar wat een minder hoge vorm van liefde aangeeft. Ik hoop dat het nog enigszins duidelijk is 😅want vind het zo lastig om uit te leggen, maar vond het zo mooi dat ik het graag wilde delen bij deze mooie overdenking. ❤️ Het gaat in ieder geval om verschillende werkwoorden die in het Grieks gebruikt worden voor ‘houden van’. Het mooie hiervan is alsof Petrus deze laatste keer lijkt te erkennen dat hij Jezus niet met ‘agape’ (onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde) kon liefhebben, maar met ‘phileo’ (vriendschappelijke liefde). Zoals wij allemaal Jezus zouden moeten liefhebben met ‘agape’, maar eigenlijk zo vaak niet verder komen dan ‘phileo’. Vaak door onze tekortkomingen en zondige staat waarin we verkeren. Maar Jezus weet dat en toch houdt Hij oneindig veel van ons en geeft Hij Zijn leven voor ons en vertrouwt Hij ons het werk voor Zijn Koninkrijk toe, zoals Hij dat ook bij Petrus gedaan heeft :’) Wat een grote God mogen wij dienen! 🙏✨

    Lieve groet en Gods zegen ❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap