Jezus verovert Zijn bruid: wat zegt dat over ons aardse huwelijk?

19

okt

Daniëlle Geneugelijk

Een tijdje geleden zijn mijn man en ik naar een huwelijksweekend geweest. We werden daar enorm geraakt door de boodschap die werd verteld: Christus gaf Zich over en veroverde daarmee Zijn bruid, Zijn gemeente, jij en ik! Dat klinkt toch bijna te mooi om waar te zijn?! De overdenking van vandaag is iets meer gericht op de getrouwde vrouw. Toch is de uiteindelijke boodschap van het beeld dat Christus Zich overgeeft voor Zijn gemeente op iedere vrouw van toepassing. Ik vertel je graag waarom! 

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
– Efeze 5:22-27 (HSV)

Jezus als hoofd van de gemeente

In bovenstaand Bijbelgedeelte zijn er twee beeldspraken over Jezus die betrekking hebben op het huwelijk. Er staat geschreven: “Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig.” Met ‘eigen mannen’ wordt gesproken over de man-vrouwrelatie binnen het huwelijk. In vers 23 gaat Paulus hier verder op in en benadrukt hij dat de man het hoofd is van de vrouw, zoals Christus het Hoofd is van de gemeente en de Behouder van het lichaam. Dit lichaam, dat zijn wij allemaal: de gemeente van Jezus Christus.

De les die we uit dit stuk kunnen halen voor ons huwelijk is dat we als gemeente vrijwillig nederig zijn en onszelf vrijwillig overgeven aan Christus. Op dezelfde manier mogen wij als vrouwen onze mannen onderdanig zijn. Niet vanuit een verplichting, maar vanuit een innerlijke overtuiging; als uitgangspunt voor een huwelijk waarin zowel de man als de vrouw aan Christus toebehoren.

Jezus als Bruidegom

De verzen daarna wordt een tweede beeldspraak als uitgangspunt genomen. Deze is iets minder opzichtig dan de vorige, maar Paulus (de schrijver van de Efezebrief) is dan ook vanaf vers 25 overgegaan op de beeldspraak van Christus als de Bruidegom en de gemeente als Zijn bruid.
In dit vers staat dat mannen hun vrouwen moeten liefhebben. De liefde van Christus zelf is hierin het voorbeeld voor de man. Christus heeft Zijn gemeente zo intens liefgehad dat Hij Zijn leven heeft gegeven. Dat is het uiterste, meest volledige dat iemand kan doen; zijn eigen leven geven. Er zat geen druppeltje eigen belang bij. Jezus heeft Zich volledig overgegeven voor Zijn gemeente, voor ons. Zoals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad tot het uiterste, zo zijn mannen nu aan hun vrouwen hun liefde verschuldigd.

De verovering van Jezus

In vers 26 en 27 legt Paulus uit met welk doel Christus Zich voor Zijn gemeente heeft overgegeven.

Tijdens het huwelijksweekend werden we eraan herinnerd dat Gods plan, sinds de zondeval, altijd is geweest om alles weer bij Jezus te brengen. Jezus heeft Zich overgegeven, Zijn eigen leven gegeven om ons voor Zich te winnen. Om jou, mij, Zijn gemeente te veroveren. Wij, als gelovigen, zijn Zijn bruid. Door Zich over te geven, heeft Christus Zijn bruid geheiligd. Dit betekent dat Zijn bruid (jij, ik, Zijn gemeente) apart is gezet van de wereld en dat Hij haar als Zijn eigendom beschouwt.

De Bruid, Zijn gemeente dus, moest het eigendom van Christus, de Bruidegom, worden, met de bedoeling dat zij voortaan bij Hem zal horen. Met Zijn overgave heeft Christus ons dus als het ware veroverd en Hij wil dat dit voor eeuwig is. Dat we voor eeuwig bij Hem blijven.

Dankzij de reiniging door Christus is de gemeente zonder vlek of rimpel (vers 27). Hiermee wordt bedoeld dat Christus (de Bruidegom) Zijn bruid, Zijn gemeente, heeft gereinigd van alle schuld en dat zij zuiver voor God kan staan. Door de overgave van Christus aan het kruis zijn de zonden overwonnen. Onze schuld is weggewassen en mogen wij schoon voor Hem staan. 

Wat een heerlijk nieuws

Ik hoop dat deze boodschap jou net zo enthousiast maakt als mij. Het verhaal van de kruisiging van Christus is misschien geen nieuw verhaal, maar het heeft me opnieuw geraakt toen ik het op deze manier begon te bekijken. De tederheid en liefde spatten ervan af! En wat een feest dat wij de diepere betekenis van het huwelijk mogen begrijpen, ervaren en vieren!

Aan de slag!

Schrijf voor jezelf eens op wat het met je doet dat Christus Zijn gemeente, jou dus, heeft veroverd en voor altijd bij Zich wil hebben!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap