Je geld of je leven; het leidt altijd tot verlies, toch?

23

okt

Marijke Gootjes-Verhoeve

Waar de opmerking ‘je geld of je leven’ vandaan komt weet ik niet, maar ik zie Robin Hoed voor me die, in een schijnbaar verlaten bos, een rijke edelman overvalt met de keuze om zijn buidel met geld spontaan te geven of nadat er een pijl door zijn borst is geschoten! De vraag wordt gesteld, maar eigenlijk heb je op zo’n moment niets te kiezen. Als je je geld wilt behouden, zul je het alsnog verliezen en je leven erbij.

Ik moest hieraan denken toen ik in Mattheüs 16 de woorden van Jezus las: ‘Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen.’ Het is echter geen vraag, maar een opmerking waarbij we ons kunnen afvragen of er dan wel wat te kiezen is. Het lijkt alsof het altijd op verlies zal uitdraaien net als bij Robin Hoed, maar is dat wel zo? Laten we eens op onderzoek uitgaan.

Jezus trekt al een tijd met zijn vrienden, de discipelen, op en begint ze voor te bereiden op zijn lijden en sterven in Mattheüs 16. Petrus reageert daar heftig op en roept dat het door Gods genade beslist niet zal gebeuren, maar Jezus wijst hem terecht: ‘Je bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar die van mensen.’ (vers 23)
En dan volgt het tekstgedeelte uit de inleiding.

Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?
– Mattheüs 16: 24-26a (HSV)

Robin Hoed versus Jezus

Jezus lijkt een aantal dingen duidelijk te willen maken. Allereerst zal niet alleen Híj met lijden te maken krijgen, maar zullen zijn volgelingen dat ook. Als we achter Hem aan willen gaan, bij Hem willen horen en zijn voorbeeld willen volgen, dan gaat ons dat iets kosten, net zoals Hem dat iets zou gaan kosten. Jezus vernederde Zichzelf en gehoorzaamde de Vader tot de dood aan het kruis (Filippenzen 2:8). Hij verloochende zijn eigen leven, wat betekent dat zijn eigen leven niet langer belangrijk voor Hem was. Hij gaf dus zijn eigen leven geen prioriteit en stierf om óns het leven te geven, om ons rijk te maken.

Ik weet niet of jij het verhaal van Robin Hoed kent, maar hij wilde ook graag de armen rijk maken, echter nooit ten koste van zijn eigen leven, eerder ten koste van het leven van een ander (rijk) persoon. Dat is een groot verschil met Jezus, die dus wél zijn eigen leven gaf.
En er is nog een groot verschil, want, zegt Jezus als tweede in het tekstgedeelte, wanneer we bereid zijn om ons leven te verliezen voor Hem, zullen we het juist vinden, terwijl als we bezig zijn om ons eigen leven te behouden, we het zullen verliezen…
Dat vraagt om verdere uitleg.

Je leven verliezen om het te vinden?

Als we geconfronteerd worden met de vraag: ‘je geld of je leven’ en je wilt je geld behouden, dan gaat dat niet lukken. Zo is het ook als we ons leven willen behouden; als we gericht zijn op onze eigen belangen, ons geluk en zelfbehoud. Jezus was bereid dat op te geven en heeft daardoor nieuw leven van de Vader ontvangen, eeuwig leven. Zo wil God ons ook nieuw, eeuwig leven geven als we bereid zijn ons eigen leven (op) te geven. Een moeilijke keuze, omdat het je altijd iets kost, het gaat onherroepelijk leiden tot verlies, sowieso van je eigen ‘ik’. Toch is het goed om je te realiseren dat het gevolg van je keuze tijdelijk of eeuwig is. Het gaat om het behoud van je aardse leven of om het behoud van je ziel.

Paulus in confrontatie met Robin Hoed

Als we naar Paulus kijken lijkt de keuze om zijn leven te verliezen een makkie en als Robin Hoed aan hem zou vragen: ‘je geld of je leven’ dan zou Robin het allebei mogen hebben! Wat was zijn geheim en kan het ons helpen bij het maken van onze keuze?

Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.
– Filippenzen 3:14 (NBV)

Paulus richt zijn blik vooruit op wat nog komen gaat. Hij focust zich op zijn doel en zegt zelfs:

Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb het als afval weggegooid. Ik wil Christus kennen en één met Hem zijn (…) door de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk zijn in Zijn dood (NBV), om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.
– Filippenzen 3: 7-11 (HSV)

Paulus heeft ervaren dat het kennen van Jezus zoveel rijkdom geeft: niets kan daaraan tippen! Daarnaast realiseert hij zich dat het gaat om het behoud van onze ziel, om datgene dat eeuwigheidswaarde heeft. Hij richt zich niet op eigenbelang en zelfbehoud, op zijn geld en zijn leven. Hij is bereid zijn leven te verliezen om het in én door Jezus te vinden. Wat kies jij?

Aan de slag!

  • Wat houdt het voor jou in om je leven te verliezen? Probeer het concreet voor jezelf te maken en lees daarbij ook eens Marcus 8:34-38 en als je extra tijd hebt Lucas 14:25-33.
  • Luister naar Casting Crowns, Follow Me.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap