Is eenheid mogelijk in deze tijd of verschillen onze meningen teveel van elkaar?

13

mei

Marijke Gootjes-Verhoeve

Als je de (sociale) media bijhoudt kan het je niet ontgaan zijn hoe mensen denken over het coronavirus. Iedereen heeft een mening over de maatregelen, het vaccin, de verschillende complotten, de eindtijd en ga zo maar door. Ook christenen kunnen er wat van en het bizarre is dat ze regelmatig lijnrecht tegenover elkaar staan en elkaar daarbij uitmaken voor dwaalleraren, afvalligen, complotdenkers en ga zo maar door. Ondertussen moet ik denken aan het gebed van Jezus: ‘Vader maak hen één zoals Wij één zijn.’ De eenheid lijkt verder weg dan ooit, maar is het überhaupt mogelijk om als christenen in eenheid te leven als we het zo vaak oneens zijn met elkaar?

Het gebed van Jezus om eenheid

Vlak voordat Jezus gaat sterven, bidt Hij voor zijn vrienden. Hij weet dat zij het werk zullen gaan overnemen als zijn werk op aarde volbracht is en Hij weer terug zal gaan naar de Vader.

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, de Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.  En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.”
– Johannes 16:20-24 (HSV)

Jezus wil dat zijn volgelingen in eenheid leven, niet zozeer om het samen gezellig te hebben, maar zodat de wereld zal zien dat Jezus door God gezonden is en zal erkennen dat Gods liefde ook voor hen is. Dat is het doel en daarom is eenheid zo belangrijk.

Eenheid als probleem

Het tegenovergestelde van eenheid is verdeeldheid, en het lijkt wel of we daar als kerk heel goed in zijn. Blijkbaar wist Jezus dat het een probleem zou worden; Hij bad al meer dan 2000 jaar geleden voor ‘hen die door het woord van zijn vrienden in Hem zouden geloven’. Hij bad dus voor ónze eenheid, om heiliging door de waarheid van zijn Woord én voor bescherming voor Gods tegenstander. En die tegenstander houdt er juist van om verdeeldheid te zaaien!

In het eerste hoofdstuk van de Bijbel zien we al dat God een God van eenheid is: Vader, Zoon en Geest. Hij zegt: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld” (Genesis 1:26, HSV). God houdt van samen, van wij, van bijeen brengen, terwijl de duivel gericht is op ik (Jesaja 14:13-14) en uiteendrijven (Lucas 11:23). Hij wil eenheid frustreren om datgene wat Gods karakter weergeeft te vernietigen.

Eenheid als uitdaging

Wij mensen zijn allemaal verschillend waardoor we kunnen leren van elkaar en elkaar kunnen aanvullen. Als iedereen hetzelfde zou zijn, wordt het niet alleen een saaie boel, maar zouden we ook vaardigheden, inzichten, karaktereigenschappen missen. Juist in de veelkleurigheid van mensen wordt God in totaliteit zichtbaar, denk maar aan het lichaam van Christus (1 Korinthe 12 en Romeinen 12). Tegelijk maken onze verschillen eenheid tot een uitdaging, want het is niet makkelijk als iemand anders denkt, reageert of handelt dan jij zou doen. En het wordt helemaal ingewikkeld als je in dezelfde God gelooft, maar toch verschillende opvattingen hebt.

Maar is eenheid hetzelfde als het overal met elkaar over eens zijn? De verwarring komt door het woord ‘eensgezind’, maar Paulus voegt daar in Filippenzen 2:2 iets belangrijks aan toe, namelijk om één te zijn in liefde,  één in streven en één van geest. Dat betekent dus niet dat je overal hetzelfde over moet denken. Er zijn hoofdzaken die om eenheid vragen, zoals onze belijdenis van Jezus’ dood en opstanding, en bijzaken waar we verschillend over mogen denken, bijvoorbeeld het coronabeleid. Paulus roept ons dringend op om:

“De weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraagt elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één Geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, en één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.”
– Efeziërs 4: 1-6 (NBV)

Eenheid als getuigenis

Misschien zijn we soms teveel met onszelf bezig, wat wij vinden, wat wij denken, maar het gaat helemaal niet om ons! Het gaat om Christus, dat Hij zichtbaar wordt door ons heen. Niet alleen door ons als individu, maar juist ook door ons sámen. Laten we de duivel geen ruimte geven door op onszelf gericht te zijn, maar laten we het doel voor ogen houden dat anderen zullen gaan zien dat Jezus door God gezonden is en van hen houdt. Dat er een getuigenis uitgaat van onze eenheid in Christus.

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.”
– Kolossenzen 3:14 (NBV)

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”
– Efeziërs 4:15 (NBV)

Eenheid zoeken en vasthouden is vaak moeilijk, maar wel mogelijk! We hebben hulp van de Geest en Jezus zelf bidt voor ons. Laten we samen mét Hem bidden: ‘Vader maak ons één, zoals U één bent’.

Aan de slag!

  • Lees Efeziërs 4 en let daarbij vooral op verzen over eenheid
  • Bid voor eenheid onder christenen

Deel deze overdenking

  1. Elise schreef:

    Heel mooi! En oprecht ook mijn gebed; “Vader maak ons één!”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap