Hoe zit dat toch met genade vinden bij God?

08

mei

Marijke Gootjes-Verhoeve

Genade is een geschenk. Het is de gunst, de goedheid van een ander; je kunt het niet verdienen. In het verhaal van Noach las ik echter dat hij genade vond bij God, waarbij het lijkt alsof zijn eigen inspanningen invloed hebben. Hoe is dat mogelijk? Of gaat het om iets anders? Ik wil je uitnodigen om met mij op onderzoek uit te gaan. 

De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren (…) Alleen Noach vond bij de HEER genade. (…) Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God.
– Genesis 6:5a, 8, 9b (NBV21)

Genade kun je toch niet verdienen?

Door de beschrijving van Noach lijkt het haast alsof zijn gedrag een reden is voor Gods goedheid. Dat Noach en zijn gezin gered worden door zijn voorbeeldige levenswandel. Maar dat is toch niet hoe genade werkt? 

Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.
– Romeinen 3:23-24 (NBV21)

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.
– Efeziërs 2:8-9 (NBV21) 

Gods genade kunnen we niet verdienen, maar je moet het wel wíllen ontvangen, en erkennen dat je zondig bent en dus genade nodig hebt. In Zijn grote liefde gunt God iedereen genade en redding door Zijn Zoon Jezus. 

Hoe zit dat dan met genade vinden bij God?

Noach leefde in nauwe verbondenheid met God. Hij besefte dat hij Gods genade nodig had en wilde het niet alleen ontvangen, maar ook daaruit leven. Door deze levenshouding wist God dat Noach zou luisteren en bruikbaar was voor Zijn plan. Noach ontving genade om de ark te bouwen. Net zoals Maria in het Nieuwe Testament genade vond om de moeder van Jezus te worden. De engel zei tegen haar:

want u hebt genade gevonden bij God.
– Lucas 1:30 (HSV)

Het is bijzonder hoe zowel Noach als Maria zonder problemen doen wat God van hen vraagt. Ze ontvangen Gods gunst en zijn bereid om te gehoorzamen. Dat doet denken aan het Hebreeuwse woord ‘hineni’, ‘hier ben ik’. Abraham antwoordde met ‘hineni’ toen hij zijn zoon moest offeren. Mozes sprak de woorden bij de braamstruik en ook Samuël en Jesaja gebruikten dit woord als antwoord toen God hen riep. ‘Hineni’: ik ben beschikbaar, zonder terughoudendheid, met volledige overgave. 

Genade ontvangen van God en genade vinden bij God

Genade ontvangen gaat over Gods onverdiende liefde. Als jij het offer van Jezus hebt aanvaard, dan heb jij Gods genade ontvangen en mag je hieruit leven. Tot zover alles goed! Maar dan een stap verder: genade vínden bij God gaat over een toegewijd hart, dat Hij wil gebruiken voor een taak. Vindt God bij jou een verlangen om beschikbaar te zijn voor Hem? Wil jij luisteren naar Zijn stem en Hem gehoorzaam zijn wat het je ook kost? Durf jij ‘hineni’ te zeggen als God jou roept?

Jezus had de bereidheid om zich volledig over te geven, terwijl het Hem alles kostte. 

Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen,
Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten.
Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep
heb Ik gezegd: ‘Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik.’

– Jesaja 65:1 (HSV)

Genade vinden bij Gods troon

Een levenshouding van ‘hineni’- waarbij de vraag van God eigenlijk niet eens uitmaakt, omdat je toch ja zult zeggen – begint met nauwe verbondenheid met God. Het vraagt tijd voor gebed en Bijbellezen, en jezelf openen voor Gods Geest om Zijn stem te kunnen verstaan. Het vergt toewijding, overgave en trouw. Misschien wil je wel, maar denk je dat je het niet kunt. Dan is daar opnieuw Gods genade voor jou! 

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
– Hebreeën 4:16 (HSV)

Aan de slag!

Sta eens stil bij wat Gods genade voor jou betekent en neem de tijd om na te denken over ‘hineni’. Leef jij in nauwe verbondenheid met God en durf jij dagelijks ‘hineni’ te bidden? Of zijn er nog dingen die je weerhouden? Ga hierover eens in gesprek met een geloofsvriend(in). 

Deel deze overdenking

  1. Henna Blonk schreef:

    Woorden komen mij tekort als ik aan Genade denk. Ik ben zo bemoedigd weer opnieuw te lezen over Noach..over in het byzonder Maria
    Dan bid ik ook dat ook ik zo’n hart mag hebben om heneni te zeggen als het erop aankomt Halleluja. Dank U Heer dat ik dit mag overdenken in Jezus Naam.
    Uw geliefde kind Henna Marie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap