Help! Waarom is er lijden in de wereld?

23

feb

Lydia Hiemstra

Als ik met iemand praat die geen christen is en we hebben een gesprek over het geloof, komt al snel de vraag: “Als God liefde is, waarom is er dan zoveel oorlog?” of “Als God überhaupt bestaat, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld, waarom grijpt Hij niet in?” Vroeger wist ik daar geen antwoord op en stond ik met een mond vol tanden. Nadat ik hier een goed boek over had gelezen zag ik in de Bijbel steeds meer van Gods plan met de wereld en hoe het lijden hier een rol in speelt. Ik wil je meenemen in de antwoorden die ik heb gevonden en misschien kunnen ze jou ook helpen om antwoord te geven op de vraag waarom er lijden is in de wereld. 

Hoe kwam er lijden in de wereld? 

Het is goed om te beginnen bij het begin. Hoe kwam er lijden in de wereld? Het antwoord daarop is te vinden in Genesis. Adam en Eva eten allebei van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad en nadat God ze opzocht zegt Hij het volgende tegen Eva: 

Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. 
– Genesis 3:16 (HSV) 

En tegen Adam zegt Hij: 

De aardbodem is omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, alle dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.
– Genesis 3: 17b-19 (HSV) 

De keuze van Adam en Eva maakt dat vrouwen met moeite kinderen baren en dat we moeten zwoegen om eten van het land te krijgen. Veel van ons lijden wordt ook veroorzaakt door keuzes die we maken. Adam en Eva aten van de boom van de kennis van goed en kwaad en daarom hebben ook wij die kennis gekregen. Wij weten wat goed en slecht is, maar soms kiezen we er bewust voor om iets te doen wat niet goed is. Dat heeft gevolgen en dat kan je zien in heel de wereld! Oorlogen, grote verschillen tussen arm en rijk, corruptie, klimaatverandering: allemaal dingen die het gevolg zijn van menselijk handelen.  

Is de vraag “Waarom is er lijden in de wereld?” alleen van deze tijd? 

Als je deze vraag met “ja” beantwoordt, moet ik je helaas teleurstellen. Zelfs in de Bijbel kun je verhalen terugvinden van mensen die moeite hadden met deze vraag. Zo ook Gideon. Hij leefde in een tijd dat Israël in armoede leefde doordat het niet deed wat God wilde. (Weer een gevolg van de keuzes die het volk maakte!) God stuurde verschillende volken naar hun toe om hen te plunderen. Een periode waarin je al snel kan denken: “waar is God?!” Toen een engel naar Gideon toe kwam om hem te roepen als rechter zei hij (Rechters 6: 12-13, HSV):

De Heere is met u, strijdbare held”. Waarop Gideon antwoord: “Och mijn heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven!

God geeft de oplossing! 

Als je naar het nieuws kijkt en al het lijden in de wereld ziet, dan kan je al snel de moed verliezen en net als Gideon uitroepen: “Waarom overkomt ons dit allemaal?!” Het volk van Israël had in de woestijn ook te maken met moeilijkheden. Ze mopperden en klaagden tegen God en tegen Mozes. Daarop stuurde God gifslangen naar het volk: 

 Toen zond de Heere gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarna kijkt.
– Numeri 21: 6-8 (HSV) 

Wat ik mooi vind in dit stuk is dat Israël een verkeerde beslissing maakt, maar zich door de slangen weer bekeert en God om hulp vraagt. En wat is Gods antwoord? Hij zegt niet: “Oké, jullie hebben berouw, ik haal alle slangen weg.” Nee, God haalt het probleem niet weg, maar geeft een oplossing. Hij zegt ook niet dat ze niet meer gebeten worden, maar dat als ze gebeten worden ze niet zullen sterven als ze kijken naar de koperen slang.  

“God haalt het probleem niet weg, maar geeft een oplossing!” 

Zo is het ook bij het lijden in de wereld. God geeft geen garantie dat we niet ziek worden of andere moeilijkheden mee maken, maar hij heeft wel een oplossing gegeven. Doordat Jezus voor ons aan het kruis stierf, hoeven we niet meer geestelijk te sterven. Als we ons oog richten op Jezus dan hebben we een zekerheid dat we uiteindelijk naar een plek gaan waar er geen lijden meer zal zijn. Tot die tijd kan God het lijden in de wereld gebruiken om je dichter naar Hem toe te trekken. Het maakt je afhankelijk van Hem. Je kunt een enorm voorbeeld zijn hoe je omgaat met moeilijkheden. Kijk alleen al naar Kinga Bán en hoe zij God bleef prijzen, ondanks haar ziekte. Wat een getuigenis! 

God grijpt in! 

Dit zegt Paulus tegen de gemeente in Rome: 

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
– Romeinen 8:18 (NBV) 

Paulus laat ons al een glimp zien van de toekomst. Er zal namelijk niet altijd lijden in de wereld blijven. God zal alle pijn, zorgen, verdriet, ziekte en al het andere lijden verwijderen door de duivel en zijn demonen in de hel te werpen. Dan zal er een nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn.  

 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
– Openbaring 21:4 (HSV) 

Wat een prachtig vooruitzicht! God heeft al ingegrepen doordat Jezus de dood heeft overwonnen, maar zal straks nogmaals ingrijpen en een prachtige ‘lijdensloze’ nieuwe hemel en aarde maken. Laten we ons dus richten op Jezus en op de prachtige toekomst die voor ons ligt! 

Aan de slag! 

Heb je antwoord gekregen op de vraag waarom er lijden in de wereld is? Bedenk eens voor je zelf wat je zou antwoorden als iemand jou die vraag stelt, zodat je niet als ik met een mond vol tanden staat, maar juist mag getuigen dat God al een oplossing heeft gegeven. 

Als je zelf struggelt met jouw moeite, zorgen, ziekte of verdriet kan ik je als bemoediging dit lied meegeven. Ik bid dat je rust mag vinden en dat je misschien juist door je lijden (nog) dichter naar God toe mag groeien.  

Deel deze overdenking

 1. Bobby Velter schreef:

  Dankbaarheid en enthousiasme over uw werk!

  Vandaag werd ik van heel dichtbij geconfronteerd met leed en ik kwam met geluk uw werk tegen.

  Mijn vermoeden is dat God ons op de proef stelt om te bewijzen hoe wij met negativiteit om gaan.

  Ook lijkt het erop dat we negativiteit voorlopig niet kunnen ontvluchten, maar we kunnen wel genezen van de negativiteit indien wij met een kritische geest die negativiteit aanvechten.

  Ik heb verlichting ondervonden in het lezen van uw werk. God zij met u allen…!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap