Heilig of schijnheilig? Jezus kijkt naar het hart!

13

sep

Linda Aalbers

Zie je ze lopen? Vrome, strenge en godsdienstige mannen, die heel fanatiek dagelijks de Wet bestuderen. Ze houden een andere groep mannen nauwlettend in de gaten: Jezus en Zijn discipelen. Want Hij praat dan wel over de God die zij ook dienen, maar niet op de manier die zij gewend zijn. Ze willen Hem, Gods eigen Zoon, kunnen beschuldigen van godslastering. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

En toen zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen brood aten, berispten zij [hen].
– Markus 7:2 (HSV)

Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 7:1-37.

De buitenkant telt…

In Markus 7 staat beschreven dat de farizeeën zien dat de discipelen hun handen niet wassen voor het eten. Dit gaat regelrecht in tegen de joodse wetten over reinheid. Rein staat voor zuiver en onrein voor onzuiver. Je moet bijvoorbeeld gewassen zijn voordat je gaat eten. Deze wetten zijn door Mozes, in opdracht van God, opgesteld. Gods volk is een heilig volk. Dat betekent: een volk dat door God apart is gezet. En om God te dienen en zich te onderscheiden van andere volkeren volgden zij deze wetten nauwkeurig. Wanneer Jezus’ leerlingen deze wet overtreden, zeggen de farizeeën er wat van.

Jezus reageert fel op deze beschuldiging, door naar Jesaja te verwijzen, die hier al over heeft geprofeteerd:

Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen [die] geboden van mensen [zijn].
– Jesaja 29:13 (HSV)

Waarom reageert Jezus zo fel op deze nauwgezette schriftgeleerden?

maar Jezus kijkt naar het hart

De farizeeën zijn zo fanatiek in het naleven van de wet, dat ze zijn gaan geloven dat dit navolgen hen tot goede mensen maakt. Dat ze Gods goedheid kunnen verdienen door zich aan de wetten te houden. Het gaat voor hen allemaal om de buitenkant. 

Maar Jezus prikt hier dwars doorheen. Hij kijkt naar het hart en noemt de farizeeën zelfs witgekalkte graven in Mattheüs 23:23-28 (HSV). Mooi van buiten, maar van binnen is er niks dan slechtheid. Want uiteindelijk vinden ze hun eigen eer en aanzien belangrijker dan die van een ander. En dat is precies tegengesteld aan Gods gebod: U zult uw God liefhebben met heel uw hart en uw naaste liefhebben als uzelf. Hij zegt:

Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat, dat hem kan verontreinigen; maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen.
– Markus 7:15 (HSV)

Jezus maakt hier duidelijk dat het geen zin heeft om mooi te praten of goede dingen te doen, als je in je hart niet gelooft en vertrouwt op de Almachtige God. Niet de dingen van de buitenkant maken je onzuiver, maar alleen je eigen hart, dat wat binnenin je zit. 

… en zuivert het met Zijn bloed!

Jezus noemt in Markus 7:21 en 22 allerlei slechte dingen die uit je hart kunnen komen. Je wordt er haast moedeloos van. En inderdaad, dit geldt voor ons allemaal. Hierin zijn we allemaal gelijk, zoals in Romeinen 3:10 (HSV) staat: ‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.’

We zijn allemaal onrein en uit onszelf kunnen we niets goeds. Als het om het hart gaat, hebben alle mensen een onzuiver hart, dat alleen gezuiverd kan worden door het bloed van een volmaakt Lam. 

God maakt geen onderscheid tussen mensen door naar de buitenkant te kijken. Hij kijkt naar het hart. Hij kijkt of het een hart is dat gelooft dat Jezus zijn of haar Zaligmaker is. Dit maakt God later nog een keer duidelijk aan Petrus, als hij het visioen krijgt met het laken. Hij ziet alle dieren in het laken en God moedigt hem aan om alle dieren te eten. Petrus weigert, omdat er onreine dieren bij zitten, maar God zegt: ‘Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden!’ (Handelingen 10:15, HSV)

Het gaat om wat God aan de binnenkant ziet!

Het geloof in Jezus reinigt ons voor God

Jezus leert ons in Markus 7 dus al dat het om de harten van de mens gaat. Om hoe je binnenkant eruit ziet. Hij rekent af met hypocriet en schijnheilig gedrag. Jezus ziet je hart en Hij kent je. God kijkt naar jou, via Jezus, en Hij ziet jou, door jouw geloof in Jezus, als een rein mens; goed en rechtvaardig.

Maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.
– 1 Korinthe 6:11 (HSV)

Dank U, almachtige en liefdevolle Vader, voor Uw oneindige genade voor mij. 

Aan de slag!

Lees de twee verhalen die volgen in Markus 7:34-37. Hoe kan je aan de daden van Jezus zien dat Hij naar het hart van deze mensen kijkt?

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap