Goede voornemens? Gooi ze in de prullenbak!

06

jan

Belinda Bos

Gelukkig nieuwjaar! Alle kerstborrels zijn weer voorbij, het vuurwerk is weer afgeschoten en 2018 is gekomen! Een nieuw jaar, vol prachtige nieuwe kansen, mogelijkheden en… goede voornemens. Heb jij ze al klaar? Zijn het dezelfde als vorig jaar toevallig? Het is weer de tijd van topdrukte in de sportschool, iedereen gaat even een extra keertje naar opa en oma en plots zijn we allemaal bezig met nieuwe dingen leren. Gelukkig duurt deze hype maar maximaal een maandje hoor. Maargoed, gooi jij je goede-voornemens-lijstje maar in de prullenbak, want God vraagt je helemaal niet te verbeteren. Want weet je, jij bent gewoon goed zoals je bent.

Tjonge, we moeten er weer aan geloven hoor: even kritisch naar ons doen en laten kijken en wat we daaraan kunnen veranderen. Best vermoeiend eigenlijk, als we constant maar moeten verbeteren. Zeker als we dit jaar weer dezelfde goede voornemens hebben als het jaar daarvoor. En het jaar daarvoor… Maar weet je, je bent gewoon goed. Je hoeft echt niet jezelf van alles op te leggen om te verbeteren of te veranderen. Jij bent goed, zoals je bent.

En God zei: “Laten We mensen maken, mensen die op Ons lijken. Ze zullen heel erg op Ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee, de kruipende dieren en voor de hele aarde.” En God maakte de mens. Hij maakte hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek heel erg op Hem. Hij maakte een man en een vrouw. God zegende hen en zei tegen hen: “Krijg veel kinderen, zodat er heel veel mensen komen. (…)” En God keek naar alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed.
(Genesis 1:26-28 en 31, Basisbijbel)

God zei het al in het begin: het is heel goed! Vanaf het begin was de mens al goed. En ik hoor je denken: ja, maar dat was voordat Adam en Eva van de boom aten in de tuin van Eden. Klopt! Maar vergeet niet waarom Jezus naar ons kwam, de Messias, onze redder. Om de afstand tussen God en ons te overbruggen, om recht te zetten wat fout was gegaan. Hij wist dat we op eigen kracht nooit perfect zouden kunnen worden, dat we het zonder zijn hulp niet zouden kunnen.

Jezus deed ook een belofte:

Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwig Dezelfde. (Hebreeën 13:8, Basisbijbel)

Jezus wás de grote verandering, maar daarna is Hij ook niet meer bezig met veranderen. Hij blijft altijd dezelfde, zonder nieuwe voornemens. Natuurlijk zijn wij anders dan Jezus en is er bij ons ruimte voor verbetering. God gaf ons zijn regels, waaraan we ons moeten houden. Maar Gods regels zijn niet de regels van de maatschappij, al die zogenaamde maatstaven die ons opgelegd worden. Altijd blijven leren, gezonder eten, meer sporten. Het is nooit genoeg. Maar het zijn geen veranderingen die God van ons vraagt.

Daarbij vertelt God ons wel hoe Hij zijn volk ziet:

Als je door het water gaat, zal Ik bij je zijn. Als je door rivieren gaat, zul je niet weggespoeld worden. Als je door het vuur gaat, zul je niet verbranden. De vlammen zullen je niets doen. Want Ik, de Heer, ben je God. Ik ben de Heilige God van Israël, je Redder. Ik heb Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld gegeven in ruil voor jouw leven. Omdat ik je kostbaar vond, heb Ik jou uitgekozen. Ik houd heel veel van je. (Jesaja 43:2-4, BasisBijbel)

God vindt zijn kinderen kostbaar, van grote waarde. En als Hij ons de moeite waard vindt, waarom vinden wij onszelf dan pas de moeite waard als we leuker zijn, gezonder zijn, sportiever zijn of beter zijn dan dat we waren? Natuurlijk, we zijn niet perfect en er valt aan ons veel te verbeteren. We zijn tenslotte mensen, met al onze zonden en tekortkomingen daarbij. En het is natuurlijk nooit verkeerd om voornemens te hebben om minder te roddelen, minder met onszelf bezig te zijn, en wat dan al nog niet meer. Maar we mogen ook weten dat we voor God goed genoeg zijn. Goed genoeg om zo kostbaar gevonden te worden.

Wij mensen willen vaak beter worden in ons doen, laten en zijn. Maar: stop maar. Je bent goed, heel goed zelfs, volgens God. Hij vraagt je niet constant te verbeteren om perfect te worden. Dus stop maar, gooi je goede voornemens opzij, wees trots op jezelf, want je bent goed, heel goed zelfs! En als je je richt op het goede van Hem, in plaats van de verbeterpuntje van jezelf.. dan kan er heel wat veranderen!

Aan de slag!

In plaats van ons te richten op goede ‘voor’nemens, laten we ons eens richten op goede ‘achter’nemens: terugkijken op 2017 en kijken wat we wel goed deden en wat we helemaal niet hoeven te veranderen of te verbeteren! Ik daag je uit: noem er tien, al weet ik zeker dat je minstens 100 dingen op zou kunnen schrijven, want weet je: jij bent gewoon goed!
En op welke momenten zag jij het goede van God in 2017? Dank Hem daarvoor!

Deel deze overdenking

 1. Marjolein schreef:

  We zijn niet goed. We zijn zondaars, elke dag weer opnieuw. En als we iets goeds doen, komt dat doordat de heilige Geest in ons werkt. Niet omdat we het zelf kunnen, want als we goed zijn zouden we niet beseffen hoe nodig we Jezus nodig hebben om in het reine te komen met God, en hoe groot het offer was dat God bracht: zijn eigen zoon voor SLECHTE en ZONDIGE mensen.

  10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;

  11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

  12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

  13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.

  14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;

  15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;

  16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;

  17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend.

  18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

  19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

  20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

  21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

  22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

  23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

  24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

  25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

  26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

  27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.

  28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

  29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;

  30 Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.

  31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.

  En tuurlijk: God houd van ons als we zijn; maar we moeten wel beteren en dat willen we als het goed is ook: tot zijn eer leven, en de zondige dingen en verleidingen achter ons laten. Door Jezus kunnen wij tot God komen: uit genade. Onverdiend.

  • Belinda schreef:

   Daar heb je helemaal gelijk in! Wat ik bedoelde is dat de goede voornemens vaak gericht zijn op menselijke dingen: meer sporten, afvallen, etc. Dat hoeft allemaal niet; wat dat betreft zijn we goed voor God. Hij kijkt daar niet naar en daarin hoeven we niet te verbeteren.
   Daarbij weet God dat wij niet uit onszelf echt kunnen verbeteren. Daar hebben we Hem voor nodig en daarom gaf Hij ook Zijn Zoon aan ons.
   Maar je hebt gelijk: we zijn vol zonden en daarvoor mogen we Hem om hulp vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap