Gods hand

10

jun

Yael Juch

In een tijd waar we aan handen gebonden zijn, de handen thuis moeten houden, we de touwtjes niet meer in handen hebben, is Gods hand hetzelfde gebleven door de tijden. In deze overdenking word je bij de hand genomen om Gods hand te zien en (opnieuw) vast te grijpen.   

Gods scheppende hand  

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. 
– Genesis 1: 31 (HSV) 

Gods hand schept het goede. Gods hand schept niet de narigheid, maar het goede. Tegelijk is zijn belofte dat hij alle dingen mee laat werken ten goede voor hen die hem lief heeft.  

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 
-Romeinen 8:28 (HSV) 

Gods hand in situaties zonder uitzicht  

Misschien zie je op dit moment helemaal niet dat Gods hand jouw situatie laat meewerken ten goede. Dan kan het goed zijn om te zien wat Gods hand doet voor zijn volk in de Bijbel. Wanneer het volk van Israël voor de Rode Zee staat, kunnen ze geen kant op. Hun situatie is uitzichtloos. Mozes keert zich tot God en Hij baant de weg. Als ze aan de overkant zijn, barsten ze uit in lofzang. Ze hebben Gods hand gezien! Deze God is onveranderlijk en dus dezelfde nu voor jou.  

Wie is als U 

onder de goden, HEERE? 

Wie is als U, 

verheerlijkt in heiligheid, 

ontzagwekkend in lofzangen, 

U Die wonderen doet? 

U strekte Uw rechterhand uit, 

en de aarde verzwolg hen. 

U leidde in Uw goedertierenheid 

dit volk, dat U verlost hebt. 

U leidde hen zachtjes door Uw kracht 

naar Uw heilige woning. 

– Exodus 15: 11-13 (HSV) 

Gods rechtvaardige hand 

Je komt meerdere keren in de Bijbel ‘Gods rechtvaardige rechterhand’ tegen. God die het onrecht afstraft, God die oordeelt over de mensen die afgoden dienen, Gods hand die bolwerken afbreekt en Gods hand die de strijd aangaat. Dit klinkt niet heel erg positief, maar toch zingt David erover met blijdschap in psalm 92.  

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden; 
ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen. 
– Psalm 92: 5 (HSV) 

Gods hand handelt rechtvaardig. Zijn handen bestrijden de duisternis en alle onrecht. Het kan zijn dat Gods hand in je leven wijst op aspecten die nog niet overeenkomen met Gods wil.  

Dit kan soms voelen als handen van oordeel, die pijnlijk zijn en confronterend. Toch als je een beeld hebt bij een goede vader is dit ook een vader die zijn kinderen uit liefde terechtwijst.  In zijn rechtvaardige hand zit een spiegel, om naar jezelf te kijken. Je te bekeren en daarna te verblijden, want dit is niet het einde voor ons.  

Gods hand als instrument  

God stuurt zijn zoon naar de aarde. Jezus handen worden Gods handen op aarde. Wat doet Jezus met deze handen?  

Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 
– Lukas 4:40 (HSV) 

Jezus handen kun je in deze tekst uit het Grieks vertalen met: instrumenten.  

Gods hand is hier dus een instrument. Zijn hand geneest, bevrijdt en geeft een nieuwe toekomst.  

Zo kun je in de evangeliën meer voorbeelden lezen, waarop Jezus’ handen wonderen verrichtten. Allemaal wonderen om de mens te helpen en Gods wil uit te voeren op aarde. Het mooie is dat Gods hand niemand afwijst. Melaatsen, onreine vrouwen, armen, trotse mensen; voor allen brengen Jezus’ handen vernieuwing.  

Gods handen: een teken van genade  

Deze handen van God werden door de mens geboeid en uiteindelijk vastgenageld aan het kruis. Daar droeg hij onze zonden. Net voordat Hij sterft, legt Hij zijn geest in de handen van zijn Vader. Hij geeft zich over aan Gods plan.   

Then Jesus cried out with a loud voice, “Father, I surrender my Spirit into your hands.’’ And he took his last breath and died. 
– Lukas 23:46 (TPT) 

Thomas was één van de volgelingen van Jezus. Wanneer Jezus aan zijn leerlingen verschijnt, is Thomas er niet bij. Hij spreekt uit pas te geloven dat Jezus is opgestaan, als hij de littekens van de spijkers in zijn handen ziet. Dan verschijnt Jezus weer aan hen en roept Hij Thomas naar zich toe.  

Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. 
En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! 
Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. 
– Johannes 21: 27-29 (HSV) 

Jezus’ handen zijn voor ons, ‘degenen die niet zien en toch geloven’, een teken van genade. Zijn handen herinneren ons eraan dat God ons door Jezus’ offer vergeving geeft. Daarom is zijn rechtvaardige hand er één die ons brengt naar een nieuw begin. Waar we door het ontvangen van een cadeau van genade uit zijn handen, verder kunnen groeien in het leven dat Hij voor ons heeft.  

God is barmhandig voor ons 

God is barmhartig! Maar niet alleen zijn hart is gericht op ons helpen, maar ook zijn handen helpen ons. Johannes krijgt visoenen van de eindtijd. Hij wordt door alles wat hij ziet, overspoeld met angst. Wanneer jij in een situatie van angst zit, legt Jezus’ zijn hand op je. Dan zegt Hij tegen jou: Wees niet bang, ik ben het begin en het einde.  

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. 
– Openbaring 1: 13-18 (HSV) 

God laat je niet in de steek, Hij wil ons helpen.  Hij grijpt jouw hand vast. Leg je leven in zijn hand, daar is het veilig.  

Want Ik ben de HEERE, uw God, 
Die uw rechterhand vastgrijpt 
en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, 
Ik help u. 
– Jesaja 41:13 (HSV) 

Aan de slag!

Open je hart voor Gods barmhandigheid. Leg jij je leven in zijn hand?  
 
– Spreek uit: Gods hand is met mij.  

– God roept ons om de handen op te leggen, zodat andere zijn hand kunnen zien in hun leven. Wij mogen zijn instrument hier op aarde zijn. Zijn handen door onze handen. 

Luister: He’s got the whole world in his hand – Mahalia Jackson

Deel deze overdenking

 1. Rianne schreef:

  Prachtige overdenking!!
  Soms heb je dat echt net nodig!
  Dankjewel

 2. Kim schreef:

  Prachtig ✨❤️🙏 Gods liefdevolle hand ✨✋✨ Dankjewel Yael! 🙏❤️

 3. Giannini schreef:

  Gods hand is met mij. Save Nadia !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap