Gods beloften vervuld: een lofgewaad in plaats van rouw!

18

dec

Gastblogger

Vandaag is het alweer de vierde Adventzondag. We tellen af, we zien uit! We zitten nu vlak voor Kerst. Voor Maria zijn het de laatste loodjes van haar zwangerschap, de laatste weken met groot ongemak. Het kind waarvan de heerschappij op Zijn schouders zal rusten, wordt spoedig geboren. Het rijk van de Koning waar Jesaja over profeteert, komt nu echt dichtbij. Gods beloften worden heerlijk vervuld.

Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht.
– Jesaja 32:1 (HSV)

Dit eerste vers schept een hoopvol verwachten. Eindelijk zal er een Koning gaan regeren die goed is voor het volk. De manier waarop deze Koning zal regeren, biedt bescherming voor het volk. Een bescherming die het volk al lang niet meer heeft gekend. Er zal bescherming zijn onder moeilijke omstandigheden. Er klinken weer woorden van hoop, nadat er harde woorden van oordeel geroepen zijn. Vanwege het volk Israël dat God ontrouw is geweest door hun hulp en zekerheid van de mensen uit Egypte te verwachten. Maar ondanks dat doet God deze belofte. Waarom? Omdat Hij zo ontzettend veel van Zijn volk houdt.

Oproep om te rouwen

Zorgeloze vrouwen, sta op, luister naar mijn stem! Onbezorgde dochters, neem mijn woorden ter ore! Over ruim een jaar zult u sidderen, onbezorgde dochters, want het zal gedaan zijn met de wijnoogst; geen inzameling van de oogst zal er komen. Beef, zorgeloze vrouwen; sidder, onbezorgde dochters! Trek uw kleren uit, doe alles uit! Omgord uw heupen met een rouwgewaad.

Men zal rouw bedrijven om de borsten, om de begerenswaardige akkers, om de vruchtbare wijnstokken. Op het land van mijn volk zullen dorens en distels opkomen, ja, op alle vreugdehuizen in de uitgelaten stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden; Ofel en wachttoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn, een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudden.
– Jesaja 32:9-13, (HSV)

Na hoopvolle beloften zien we een grote verandering in de woorden van Jesaja. De de profeet roept de vrouwen van Israël op om te rouwen. Rouwen over het oordeel wat over Israël zal komen. Dat deze vrouwen zorgeloos en onbezorgd leven, vindt Jesaja misplaatst. Ze hebben immers hun vertrouwen gesteld op mensen, op de goede akkers en op de vruchtbare wijnstokken. Ze dachten uit de opbrengsten van hun oogst en de welvaart die ze vergaard hadden, hun zekerheid te halen. Maar alle oogst zal vergaan en er zal helemaal geen opbrengst meer zijn. Waar normaal gesproken vreugde zal zijn over het binnenhalen van de oogst, is er nu verdriet. Datgene waar ze hun vertrouwen op hadden gesteld, zal God van hen wegnemen.

Lofgezang in plaats van rouw

Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte.
– Jesaja 32:15, (HSV)

De heupen de van de vrouwen zullen niet voor eeuwig omgord zijn met het rouwgewaad. Want God keert alles om. Alleen Hij kan dat doen! Hij verandert het rouwgewaad in een lofgewaad. Er zal weer vreugde zijn en lof gezongen worden. Dat zien we ook bij Maria nadat de engel haar heeft verteld dat de Heilige Geest over haar zal komen en de kracht van de Allerhoogste haar zal overschaduwen. Daardoor zal ze zwanger worden van Gods Zoon. Maria zo’n doodgewone vrouw, zwanger van de Koning die zal regeren in gerechtigheid, zingt vol overgaven haar lied. God trekt het lot van Zijn volk aan. Het rijk van de koning waar Jesaja over profeteert, komt nu echt dichtbij. Gods beloften worden vervuld en ze worden werkelijkheid. Het zijn geen loze woorden, maar God doet wat Hij belooft!

Aan de slag!

Dank God dat Hij doet wat Hij belooft en dat in Jezus al Gods beloften ‘Ja en Amen’ zijn. Zing samen met Maria haar lofzang voor God.

Magnificat | Sela

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap