Geen aanklacht meer voor jou! Er is genade bij de Vader door Jezus

12

mei

Tirza Rots

We focussen vandaag op het tweede hoofdstuk uit de Kolossenzen brief. Paulus is de schrijver ervan. Hij schrijft deze brief terwijl hij gevangen zit. De brief is bestemd voor de gemeente in Kolosse, een stad in het zuidwesten van het huidige Turkije. In deze blog komen de de woorden ‘Verbonden’, ‘Volmaakt’ en ‘Vergeven!’ aan bod. Als je ze in één zin ziet staan vraag je je misschien af wat ze met elkaar te maken hebben en hoe ze iets zeggen over genade? Aan het eind van deze blog weet je het…

Verbonden!

Zoals U dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd
in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig met
dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding,
volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens
Christus.

– Kolossenzen 2: 6-8 (HSV)

Leven in verbinding met God kan alleen door het hebben van een relatie met Hem. Zijn weg gaan
betekent Hem kennen die dé Weg is! Als wij geworteld blijven in Jezus Christus dan zijn we
onlosmakelijk verbonden met God de Vader. Jezus is dan immers Heer van ons leven. Wel worden we
in dit gedeelte aangemoedigd ons te blíjven vasthouden aan de zuivere leer. Zodat we niet
meegesleept worden door filosofieën of ideologieën van mensen die niet stroken met wat Jezus ons
leert. Iets wat voor de christenen in Kolosse best pittig bleek. Ook in deze tijd is dat soms best
ingewikkeld!

Volmaakt!

Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in
Hem, die het Hoofd is van iedere overheid en macht. In Hem bent u ook besneden met een
besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van
het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u
ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft
opgewekt.

– Kolossenzen 2: 9-12 (HSV)

Jezus was God en mens in één. Niet te begrijpen voor ons, maar zo was het wel! De volheid van God
was in Zijn menselijke gestalte aanwezig. “Het werkwoord plēroō betekent ‘vol maken’ in de zin van
(1) ‘vullen’ en (2) ‘volledig of compleet maken, vervullen’”. Volmaakt heeft hier dus niet de betekenis van perfect of zonder gebreken, maar van ‘gevuld’. Voor de Joden was de besnijdenis hét symbool van
inlijving bij het volk van God. De ‘besnijdenis’ van Jezus Christus verwijst naar het sterven van Jezus
aan het kruis. Hierdoor kunnen ook wij, als niet-Joden ingelijfd worden bij het volk van God. We
mogen een volmaakt leven leiden, geen perfect, maar een vol-ge-maakt, vervuld leven!

Vergeven!

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met
Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons
getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepaling tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit
het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten
ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

-Kol. 2: 13 – 15 (HSV)

God heeft bij monde van Mozes heel wat wetten en regels gegeven aan Zijn volk. God gaf hen de
onmogelijke opdracht zich aan al deze regelgevingen te houden. Alleen op die manier kon het volk
een rein volk zijn. Apart gezet voor God. God heeft Zijn wet nooit afgeschaft. God verlangt nog steeds
een rein en heilig leven van ons. Op eigen kracht kunnen wij nooit aan die verwachting voldoen.
Gelukkig voor ons heeft Jezus Christus wél de wet vervuld. Zodoende leven we niet meer onder de
wet. We worden er niet langer door veroordeeld. Tenminste, zolang wij verbonden blijven met Jezus
Christus. Op die manier mogen wij delen in de genade die Hij voor ons heeft verkregen. Dit is geen
vrijbrief om er maar op los te leven. Maar die genade maakt wél dat we een open en vrije toegang
tot God hebben. Het grootste geschenk dat er bestaat!

Aan de slag!

Denk na over de volgende vragen:
– Hoe zorg jij ervoor dat jij geworteld blijft in Jezus?
– Wat betekent het voor jou dat jij een vol-ge-maakt leven mag leiden?
– Wat betekent Gods genade voor jouw dagelijkse leven?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap