Geef ons heden ons dagelijks brood

06

mei

Hanneke van der Galiën

Het is een zin die ik vaak gebeden heb: geef ons heden ons dagelijks brood. In het Onze Vader leert Jezus Zijn discipelen hoe ze moeten bidden. Eén van de dingen waar Hij ze voor leert bidden is het vragen om dagelijks brood. Maar wat wordt hier precies mee bedoeld?

Brood in de woestijn

Brood, het is broodnodig om te kunnen overleven. Zonder eten ga je dood. Ook de Israëlieten wisten dit. Na de uittocht uit Egypte zwierven ze rond in de woestijn. Hun meegenomen voedsel raakte op, er was niet eens een kruimel over om op te eten. De Israëlieten kregen honger en begonnen te klagen. Waren ze maar in Egypte gebleven, dan hadden ze tenminste voedsel gehad!

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet eropuit gaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat Ik het op de proef kan stellen of het naar Mijn wet wandelt of niet.
– Exodus 16:4 (HSV)

God reageert op de klacht van de Israëlieten en geeft ze te eten: manna (brood) en kwartels. Precies genoeg voor iedere dag. Ieder die veel had verzameld, hield niets over en ieder die weinig had verzameld, ontbrak het aan niets.

God voorzag de Israëlieten van hun dagelijks brood. Hij wist wat ze nodig hadden en voorzag. Maar dat is niet de enige reden dat God het manna en de kwartels gaf. God gaf de Israëlieten ook te eten om te laten zien dat Hij God is en om ze op de proef te stellen, zodat ze op God zouden gaan vertrouwen. Ze mochten immers alleen maar eten verzamelen voor diezelfde dag. Alles wat ze meer verzamelden, bedierf. Ze moesten erop vertrouwen dat God zou voorzien en dat hetgeen Hij gaf genoeg was.

En zo is het ook met jou en mij. We mogen bidden dat God ons ons dagelijks brood geeft. We mogen geloven en vertrouwen dat Hij zal voorzien en ons zal geven wat we nodig hebben, dag na dag.

Jezus als Brood des levens

Toch is brood – is voedsel – niet het allerbelangrijkste, want een mens leeft niet van brood alleen.

Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
– Johannes 6:32-35 (HSV)

Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.
– Johannes 6:48-51 (HSV)

Jezus is het Brood des levens. Zoals de Israëlieten het manna nodig hadden om te leven in de woestijn, zo hebben wij Jezus nodig als brood voor onze ziel. Hij is het die ons leven geeft en onze honger stilt. Hij is het die we nodig hebben, elke dag opnieuw. Net zoals we iedere dag ons dagelijks brood mogen eten, mogen we ook iedere dag eten van het Brood des levens.

Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons het dagelijks brood waar ons lichaam zo naar verlangt en Jezus, het Brood des levens, het dagelijks brood waar onze ziel zo naar verlangt en niet zonder kan. In Jezus’ naam, amen.

Aan de slag!

Sta vandaag tijdens de maaltijd eens stil bij de zin: geef ons heden ons dagelijks brood. Dank God voor het brood dat je vandaag hebt mogen ontvangen. Brood, voedsel, om te eten en Brood des levens, als voedsel voor de ziel.

Heb jij vandaag al van het Brood des levens gegeten?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap