Elke dag sabbat?

11

mei

Joanne van de Vendel

God heeft op de Sinaï de sabbat ingesteld als vierde gebod. Een dag van rust. Een dag dat mensen en dieren mogen uitrusten van hun inspanningen. Voor het volk Israël was dit een groot en onwennig geschenk na vierhonderd jaar lang in slavernij te hebben geleefd en 24/7 te hebben moeten inspannen en werken. Geldt dit gebod van rust ook voor ons? Wat als we elke dag de sabbat zouden vieren?

Geschenk van de sabbat

Vandaag verdiepen we ons in de sabbat en wat daarvan vandaag de dag voor jou en mij van betekenis is. De Bijbelgedeeltes die hierbij leidend zijn, komen uit Hebreeën 4:7b-11 en Mattheüs 11:28. Het volk van Israël heeft onder leiding van Jozua nog geen echte rust gehad. Daarom spreekt de Heer over een andere rust: Jezus is de rust is die God geeft. 

Heden, als u Zijn stem hoort, verhard [dan] uw hart niet. Want als Jozua hen [al] in de rust gebracht had, zou [God] daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus [nog] een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door [het volgen van] dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. 
– Hebreeën 4:7-11 (HSV)

Sabbat sjaloom

Op de vooravond van de sabbat wenst iedereen elkaar ‘sabbat sjaloom’, dit betekent: ‘vredige sabbat’. In Mattheüs 11:28 zegt Jezus: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ (HSV)

In Jezus is deze messiaanse ‘rust’ door Hem al (gedeeltelijk) aanwezig en door Hem gegeven wordt. De rust waar Jezus het over heeft is voor allen. Iedereen mag bij Jezus komen. Wanneer je dat doet, zal Hij je rust, en dus Zijn vrede, geven. 

Jezus is de vervulling van de sabbat

Jezus is onze ‘sabbat sjaloom’! Hij is de vervulling van de sabbat.

Het Joodse sabbatsritueel is een prachtig symbool van herinnering aan de Exodus die het Joodse volk meemaakte uit Egypte. Zij wachten nog op de komst van de Messias. 

Voor de christenen kunnen een aantal van deze symbolen worden geïnterpreteerd in de komst en vervulling van Jezus, de Messias. Met de viering van het avondmaal gedenken we dat Jezus onze rust is. We nemen het Joodse sabbatsritueel onder de loep met christelijke bril: 

Op de sabbat worden kaarsen aangestoken, wat symbool staat voor het licht van de wereld. Daarnaast wordt het sabbatsbrood gebroken. Dit staat voor ons symbool voor Jezus, die het brood is dat leven geeft. Wanneer de vader in het Joodse huis bidt met de kiddoesj (de wijnbeker), is dit ook vanuit ons perspectief een symbool van Jezus’ bloed. Dat bloed heeft Hij gegeven aan het kruis, als verzoenend teken van het verbond tussen God (de Vader, de Zoon en de Geest) en de mensen.

Laat dit even goed tot je doordringen: Jezus Zelf is de vervulling van de sabbat! 

Elke dag sabbat

De sabbat is door God op de zaterdag gegeven. Wij westerlingen vieren onze rustdag op de zondag, een dag later. In de Bijbel is de zondag de dag van Jezus opstanding en een dag van samenkomst. 
Maar als Jezus de vervulling van de sabbat is, dan betekent dit dat we elke dag in Jezus rust mogen komen. Past dit nog wel bij ons gedrag? Ik voel me vaak gejaagd. Dan bid ik tussendoor tot God en sluit ik af met ‘amen’ en ga weer verder met wat ik wilde doen die dag. Herkenbaar? 

Een dominee bij ons in de kerk gaf onlangs een prikkelende vergelijking. Hij zei dat we toch ook niet naar de huisarts gaan om even te vertellen waar we last van hebben, om vervolgens weer ons eigen pad te gaan. Nee, we willen graag horen hoe de huisarts over ons ‘probleem’ denkt en vervolgens met een recept of advies de deur uitgaan. 

Zo is het ook als we met ons gebed bij God komen. God wil dat we elke dag Gods rust en vrede mogen vinden en ervaren in Jezus Christus. Dit betekent dat we God de ruimte geven om ons een ‘recept of advies’ te geven en dus niet voortijdig ons gebed te beëindigen met ‘amen’. Ontdek in dit luisterend gebed dat Jezus de sabbat sjaloom is en die in jouw hart wil uitstorten. 

De sabbat is de voorafspiegeling van wat Jezus voor ons wil zijn! Jezus wil elke dag de Heer van jouw leven zijn. 

Aan de slag! 

Nodig Jezus in gebed uit om jouw sabbat sjaloom te zijn en laat je verassen wat Hij, als Heer over jouw leven, je wil vertellen.

Bron: StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap