De heerlijkheid van God: pracht

03

okt

Paola Don

De heerlijkheid van God kent twee kanten: aan de ene kant verwoesting en aan de andere kant staat de pracht. In de overdenking van gisteren lazen we over de verwoestende kracht die Gods heerlijkheid met zich meedraagt. Maar de heerlijkheid van God kent ook een andere kant: het toont de pracht en luister van God. Zijn heerlijkheid toont iets van wie God is. Vandaag leren we meer over deze kant van Zijn heerlijkheid!

De pracht van de heerlijkheid van God

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
– Johannes 1:14 (HSV)

Aangezien het Nieuwe Testament in een andere taal is geschreven dan het Oude Testament, staat voor het woord ‘heerlijkheid’ in dit gedeelte een ander woord dan in de gedeelten in Exodus en Micha, die eerder werden aangehaald. Het Griekse woord voor ‘heerlijkheid’ dat hier wordt gebruikt, kan ook worden vertaald met ‘glans’, ‘luister’ en ‘eer’. Opvallend dat het woord ‘glans’ hier terugkomt, net zoals Mozes’ gezicht glansde, nadat hij een glimp van God had gezien!

In ieder geval staat de heerlijkheid van God hier voor iets veel positievers, iets schitterends. Jezus heeft ons de heerlijkheid van Zijn Vader laten zien. Vanaf het begin van de schepping was Zijn heerlijkheid al op deze prachtige manier aanwezig. Toen God ervoor zorgde dat er licht kwam op de aarde, heeft Hij daarvoor Zijn heerlijkheid laten schijnen. ‘God is immers licht en er is in Hem in het geheel geen duisternis.’ (1 Johannes 1:5, NBG51). En ook de mens heeft Hij gekroond met heerlijkheid (Psalm 8:6). De heerlijkheid van God zorgde ervoor dat de schepping er was zoals Hij was.

De zondeval en de heerlijkheid van God

Hoe kan het dan dat die heerlijkheid zowel een positieve als een negatieve kant kent? Daarvoor moeten we kijken naar de zondeval. 

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.
– Romeinen 3:23 (HSV)

Doordat de mens in zonde viel, is de heerlijkheid van God met die betekenis van pracht en luister van hen weggegaan. Waar God eerst de aarde zegende met licht, eer en een kroon van glorie, is Zijn heerlijkheid door de zonde verworden tot een kracht die verwoesting brengt. 

De bediening van de Geest

Dat betekent niet dat van de pracht van de heerlijkheid niets meer over is. Ook in het dagelijks leven is die pracht nog steeds te ervaren. Misschien ervaar jij die wel wanneer je kijkt naar de natuur, als je de Heilige Geest ervaart of als je het kerstverhaal opnieuw leest. Een aanwijzing daarvoor staat in het Nieuwe Testament: 

Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn?
– 2 Korintiërs 3:7-8 (HSV)

Met andere woorden: doordat de Heilige Geest in de harten van gelovigen woont, hebben die altijd een stukje van de heerlijkheid van God bij zich. De bediening van de dood, namelijk de gehele wet van Mozes, kon niet leiden tot het eeuwige leven. Maar de bediening van de Geest, namelijk het Nieuwe Verbond, kan dat wel! Daarom is de heerlijkheid die wij als gelovigen in ons hart hebben door de Heilige Geest, nog groter dan de heerlijkheid van God die Mozes zo lang geleden al ervaarde.

En daar stopt het niet: wanneer Jezus terugkomt naar de aarde, zullen wij de volledige heerlijkheid van God kunnen ervaren: 

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
– Romeinen 8:18 (HSV)

Aan de slag! 

Waarin merk jij de prachtige heerlijkheid van God? Probeer vandaag eens een paar dingen op te schrijven die jou daaraan doen denken.

Bron: Redactie Herschepping: Gods heerlijkheid

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap