De gedachten van de Heer – wie kent ze?

05

jul

Marijke Gootjes-Verhoeve

Geen mens kent Gods gedachten, dus: ‘Wie kent de gedachten van de Heer?’ is een retorische vraag. Of zou het kunnen dat het genuanceerder ligt? Soms kan een bijbeltekst mij enorm nieuwsgierig maken en dat had ik ook met bovenstaande vraag. Ik hoop dat jij dat net zo ervaart en we samen op onderzoek zullen gaan.  

In Romeinen 9:30 – 11:36 legt Paulus uit dat een groot deel van de Joden de wet probeert na te leven om zo rechtvaardig te zijn; het oude verbond. Ze wijzen daarmee het nieuwe verbond – dat we gerechtvaardigd worden door ons geloof in Christus – af, maar dat wil niet zeggen dat God hen verstoot. Door hun onbuigzaamheid, kunnen andere volken (en dus ook wij!) gered worden en het is de bedoeling dat de Joden daar jaloers op worden en ook gered zullen worden. Paulus is enthousiast over Gods plan en sluit af met lofprijzing:

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft Hem iets gegeven dat aan Hem moest worden terugbetaald?’ Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen en alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
– Romeinen 11:33-36 (NBV21)

De vraag is een citaat uit Jesaja 40 en zien we ook terug bij een aantal teksten in Job. God heeft aan niemand raad gevraagd; Zijn kennis en wijsheid zijn niet beïnvloed door mensen. Zijn genade gaat menselijke gedachten te boven; er is niemand als Hij!

Is het mogelijk om de gedachten van de Heer te kennen?

Wij hadden Gods gedachten nooit van tevoren kunnen bedenken, maar kunnen – door Jezus – Zijn gedachten wel léren kennen.

Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.
Er staat immers geschreven: ‘wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij Hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

– 1 Korintiërs 2:10-12, 16 (NBV21)

Opnieuw gaat het in dit gedeelte over Gods reddingsplan waarvan de natuurlijke mens niet in staat is om het te beoordelen, omdat het over iets geestelijks gaat. Ons verstand is niet gelijkwaardig aan dat van God, maar toch wil God ons Zijn denken bekend maken. Jezus denken en spreken weerspiegelen namelijk de gedachten van God. Als wij in Hem geloven, woont Zijn Geest in ons en zijn onze gedachten die van Christus! Wow, heb je daar wel eens bij stil gestaan?

Zijn de gedachten van de Heer ook jouw gedachten?

Door Jezus leren wij de Vader kennen en is onze geest verbonden met Zijn Geest. Dat betekent dat onze gedachten overeen zouden moeten komen met de gedachten van de Heer… Zijn jouw gedachten over anderen genadig? Ben jij bewogen over hen die verloren dreigen te gaan? Is jouw oordeel over anderen gerechtvaardigd? Heb jij anderen lief zoals God jou liefheeft? Het kennen van de gedachten van de Heer heeft consequenties: het zou ons moeten beïnvloeden in de manier waarop we met anderen omgaan.

Als de Bijbel spreekt over het kennen van de gedachten van de Heer gaat het dus altijd over Zijn reddingsplan; Zijn genade voor jou én voor de ander.

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.
Laat de goddeloze haar weg verlaten, de vrouw van ongerechtigheid haar gedachten.
Laat zij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over haar ontfermen,
tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
en Mijn gedachten dan uw gedachte.

– Jesaja 55:6-11 (HSV)

Aan de slag!

  • Denk eens na over Gods gedachten en in hoeverre jouw gedachten daarmee overeenkomen.
  • Gebed: Doorgrond mij, o God, en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. (Psalm 139:23-24, HSV)

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap