Als de worsteling van Johannes herkenbaar is voor jou

17

okt

Marijke Gootjes-Verhoeve

We hebben een God voor wie niets onmogelijk is en we geloven in de God van genezing, kracht, overwinning en bevrijding. Desondanks worstel je misschien met issues die hier haaks op staan. Jouw beeld van God raakt aan het wankelen. Dezelfde worsteling overkwam Johannes de Doper. Laten we eens kijken naar zijn ervaringen.

Johannes is een bijzondere man. Zijn ouders waren op leeftijd en onvruchtbaar, maar ontvingen de belofte dat ze een zoon zouden krijgen en dat hij groot zou zijn voor de Heere (Lucas 1:5-17). De zwangerschap van zijn moeder liet al zien dat voor God niets onmogelijk is (Lucas 1:37). Johannes wordt een profeet van de Allerhoogste en gaat voor Jezus uit om Zijn komst voor te bereiden. Hij roept de mensen op om zich te bekeren en te laten dopen.

Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt is sterker dan ik, ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.
– Mattheüs 3:11-12 (HSV)

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! Hij is het van Wie ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik. En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. En ik heb gezien en getuigd dat Hij de Zoon van God is.
– Johannes 1:29, 32, 34 (HSV)

De worsteling van Johannes

Johannes heeft een succesvolle bediening en is zeker van zijn zaak als het om Jezus gaat. Toch heeft hij waarschijnlijk een ander beeld van de Messias en het komende koninkrijk van God: een aards in plaats van een hemels koninkrijk. Als hij in de gevangenis zit, terwijl hij ook de teksten uit Jesaja kent, ontstaat er een worsteling.

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,
om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis…

– Jesaja 61:1b (HSV)

Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen Hem: Bent U het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.
– Mattheüs 11:2-6 (HSV)

Jezus komt niet om Johannes te bevrijden uit de gevangenis. Jezus lijkt geen Koning met macht zoals Johannes wellicht gedacht had. De worsteling van Johannes wordt ineens begrijpelijk. En misschien herken jij deze worsteling van Johannes wel, omdat de verwachtingen die jij van God hebt ook niet altijd overeenkomen met de praktijk.

De worsteling van Johannes mag er zijn

Soms is er een verschil tussen onze verwachtingen en de werkelijkheid van God, en een spanningsveld tussen wat God kán doen en wat Hij doet. Jezus geeft geen uitleg aan Johannes waarom Hij hem niet komt bevrijden. Hij bevestigt wel dat Hij de Messias is door de tekenen van het koninkrijk te noemen die zichtbaar worden door Hem.

Bijzonder dat de worsteling van Johannes staat opgeschreven in Gods Woord. Dat het er mag zijn, dat het spanningsveld benoemd wordt dat God niet altijd ingrijpt terwijl voor hem niets onmogelijk is. Jezus veroordeelt de worsteling van Johannes trouwens niet, maar spreekt lovend over hem:

Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper, maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.
– Mattheüs 11:11 (HSV)

Herken je de worsteling van Johannes? Onze verwachtingen zijn soms niet juist en we begrijpen vaak niet waarom God wel of niet ingrijpt, maar waar we zeker van mogen zijn is wie Hij is: de God die was, is en komen zal!

Aan de slag!

Luister naar ‘Look up child!’ van Lauren Daigle.

Bron:
Stilte in de storm – Marijke Gootjes

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap