‘Zij maakt ook altijd slechte beslissingen!’ – Wat Jezus ons leert over veroordelen

01

apr

Irene Poot

Heb je ooit weleens afkeurende blikken gekregen om iets wat je had gedaan? Alsof anderen duidelijk een mening hadden over iets in jouw leven? Of bemerk je bij jezelf dat je al gauw het slechtste van iemand denkt? Een collega die altijd te laat komt: ‘Zij heeft ook zo weinig verantwoordelijkheidsgevoel!’ Of die ene moeder op het schoolplein die altijd chaotisch is en nooit tijd heeft om te praten met de andere moeders: ‘Zij heeft ook totaal geen manieren, wat een onsympathieke vrouw!’ Maar hoe zou Jezus met deze mensen omgaan? Zou Hij ze veroordelen? 

Bang voor veroordeling 

Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes – hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar Zijn discipelen – verliet Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea. En Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken.
– Johannes 4: 1-7 (HSV) 

Interessant dat deze vrouw op het heetst van de dag water gaat halen. Het moment dat ze niemand zal tegenkomen. Waarom? Verderop in dit gedeelte lees je dat deze vrouw nogal wat mannen achter de rug heeft, iets wat in die tijd, en waarschijnlijk nu ook nog, voor veel opgetrokken wenkbrauwen zorgde. Deze vrouw ontweek dus bewust de andere vrouwen, bang om veroordelende blikken te krijgen, of gefluister achter haar rug te horen.  

Herken je dit? Voel jij vaak ogen in je rug prikken die je veroordelen? Misschien heb je keuzes gemaakt waar anderen maar al te graag een mening over hebben. Of gedraag of kleed je je anders dan anderen normaal vinden. 

Of misschien herken je je juist in die andere vrouwen. Ben jij iemand die snel een oordeel klaar heeft over iemands gedrag, kleding, opleiding, keuzes, geloof of levensstijl? Zouden anderen op het heetst van de dag water gaan halen, zodat ze jou niet hoeven tegen komen? 

Jezus veroordeelt niet 

En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. 

En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer.
– Johannes 8: 3-11 (HSV) 

Jezus veroordeelt deze vrouw niet. Ook al heeft deze vrouw iets gedaan wat duidelijk tegen Gods wil en wet in is. Toch besluit Jezus haar niet te veroordelen, maar haar juist liefdevol aan te spreken en aan te sporen haar leven anders in te richten.  

Jezus veroordeelt jou ook niet. Ik weet niet wat voor keuzes jij hebt gemaakt in je leven, of je er trots naar kunt kijken of dat er toch wat dingen zijn in jouw leven die niet tot Gods eer zijn. Toch veroordeelt Hij jou niet! Hij wil je alleen wel aansporen om naar Gods eer te leven en mogelijk dingen anders in te richten. ‘Ga heen en zondig niet meer.’ 

Als Jezus andere vrouwen niet veroordeelt om dingen waar Hij duidelijk niet achter staat, waarom doe jij dat dan wel? Misschien is het iets wat automatisch gebeurt als je naar iemand kijkt. Maar wat als je met Jezus’ ogen naar diegene zou kijken. Zou je dan hetzelfde denken of zou je dan iets anders zien? 

Jezus over veroordelen 

Tijdens de Bergrede is Jezus ook erg duidelijk over veroordelen en of wij het wel of niet zouden moeten doen: 

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
– Mattheüs 7: 1-2 (HSV) 

Duidelijker kan bijna niet! 

Misschien heeft die ene collega zonder verantwoordelijkheidsgevoel wel een zieke moeder thuis, die ze moet verzorgen, waardoor ze niet op tijd kan komen op het werk. Misschien moet die chaotische, asociale moeder wel in haar eentje meerdere banen jongleren om voor haar gezin te zorgen, waardoor ze geen tijd heeft om te socializen. Je kent iemands verhaal niet.  

Hoe hebben anderen het recht om jou te veroordelen?! En hoe heb jij het recht om anderen te veroordelen?! 

Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?
– Jakobus 4:12 (NBV) 

Aan de slag! 

  • Probeer vandaag eens bewust stil te staan bij je gedachten: of ze veroordelend zijn of niet. 
  • Vraag God of Hij je gedachten wil zuiveren van oordeel en of je met zijn ogen naar zijn kinderen mag kijken. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap