Wat betekent Hemelvaart vandaag voor jou?

18

mei

Daniëlle Geneugelijk

Hemelvaart betekent in Nederland een extra dagje vrij, wat heerlijk hè?! Zoals Kerst en Pasen belangrijke feestdagen in christelijk Nederland zijn, ervaar ik Hemelvaart niet als zo’n dag. Het komt ieder jaar terug, maar wat het precies inhoudt, en waarom we deze dag gedenken, blijft mij soms ook een raadsel. Laten we samen ontdekken wat Hemelvaart ons leert!

De tijd tussen Pasen en Hemelvaart

Er wordt in drie Bijbelboeken gesproken over Hemelvaart: Markus, Lucas en Handelingen. In Handelingen komt naar voren dat Hemelvaartsdag veertig dagen na de opstanding van Jezus heeft plaatsgevonden. Lucas beschrijft in Handelingen 1:3 duidelijk dat Jezus Zich, in die veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart, levend vertoonde aan de apostelen en met vele bewijzen. Denk hierbij aan dat Jezus Zijn handen en voeten door de aanwezigen liet betasten, en voor hun ogen at. Gedurende deze veertig dagen ontvingen de discipelen van Jezus onderwijs over ‘de dingen betreffende het koninkrijk van God’. Jezus heeft Zijn discipelen onderwezen in alle aspecten van het Evangelie.

En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;  want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?

Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
– Handelingen 1:4-9 (HSV).

Aankondiging van Pinksteren

De laatste keer dat Jezus met zijn discipelen samen was, gebood hij hen Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de vervulling van de Heilige Geest. De vervulling van de Heilige Geest gedenken wij tijdens Pinksteren en vond, net zoals wij dat ieder jaar gedenken, tien dagen na de Hemelvaart plaats. Voordat Jezus opgenomen wordt, stellen de discipelen Hem de vraag of Jezus het Koninkrijk Gods op aarde zou vestigen en Hij als Messias Israël zou verlossen van zijn vijanden. Het antwoord van Jezus hierop is dat God Zelf zal bepalen wanneer deze dag zal zijn ,en zij krijgen dus geen antwoord op de ‘wanneer’-vraag.

De opdracht voorafgaand aan Jezus’ opname

Jezus geeft de discipelen, voordat hij opgenomen wordt, een duidelijke opdracht mee die ik hier vrij vertaal: Jullie zullen ontvangen de werking van de Heilige Geest, die jullie leidt, vrijmoedigheid geeft en jullie in staat stelt wonderen en tekenen te doen die de boodschap van het Evangelie bevestigen. Vanaf dat moment zullen jullie “getuigen” zijn. Dit gaat om het “getuige zijn” van Jezus’ opstanding, maar ook van alles wat Jezus gedaan en gezegd heeft, inclusief de vergeving van zonden in Jezus Naam. Hiermee worden de discipelen de wereld ingestuurd om het Evangelie te verkondigen. Ik geloof dat deze opdracht vandaag de dag net zo goed voor jou en mij geldt!

Concluderend over de betekenis van Hemelvaart

‘’De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God’’ (Markus 16:19, HSV). Jezus vernederde Zich in gehoorzaamheid door naar deze wereld te komen en te sterven aan het kruis voor onze zonden; en God verhoogde Hem in heerlijkheid. Toen Jezus zijn taak volbracht had en Hij de apostelen, in de veertig dagen die daarop volgden, heeft onderwezen in alle aspecten van het Evangelie, is Jezus opgenomen. En volgens Gods belofte kregen de apostelen niet lang daarna de Heilige Geest om hen te helpen met het verspreiden van het evangelie tot het eind van de aarde. Jezus’ taak op aarde zat erop. De gemeente zet dat wat Hij begonnen was te doen en te leren voort onder Zijn leiding en met de kracht van Zijn Geest. Hiervan zijn wij getuigen, zoals hierboven omschreven staat.

Wij weten ons vervuld met de Heilige Geest en dus zit er maar een ding op: de wereld in, getuigen en vertellen van Jezus met onder leiding van Zijn Geest!

Aan de slag!

Laat de betekenis van Hemelvaart eens op in je werken en schrijf op wat dit met jou doet.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap