Waarom zou je als christen giften geven?

12

apr

Daniëlle Geneugelijk

Het geven van giften is iets waar iedere christen wel eens op geattendeerd wordt. Vaak zijn er speciale momenten in de dienst die in het teken staan van geven. Het geven van giften, spullen of tijd is iets wat wel van ons verwacht lijkt te worden als christenen. En misschien is dat ook niet zo gek; de Bijbel spreekt er namelijk meermaals over.

Heb je naaste lief als jezelf

In Galaten 5:14 staat dat de hele wet in één woord vervuld wordt, namelijk: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dit is voor de meeste van ons een bekende zin. Mogelijk is het ook jouw motivatie voor bepaalde keuzes in jouw leven. Als christenen hebben we de opdracht gekregen om onze naasten lief te hebben zoals we onszelf liefhebben. Waarschijnlijk gun jij jezelf een bed om in te slapen, een warme maaltijd en genoeg geld en middelen om te kunnen zorgen voor je gezin. Het is dan vanzelfsprekend dat we dit ook wensen voor een ander en hier actie op ondernemen. Bijvoorbeeld door het geven van geld, tijd of spullen. 

Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
– Mattheüs 6:1-4 (HSV)

Logisch dat we geven

Als we vers 2 van het bovenstaande Bijbelgedeelte lezen, staat er: ‘Wanneer u dan een liefdegave geeft…’
Jezus spreekt deze zin uit naar Zijn discipelen en veronderstelt hiermee dat zij ook liefdegaven geven. De zin is zo opgebouwd dat het geven van een liefdegave iets logisch is om te doen als je een christen bent. Als hier gesproken wordt over een liefdegave, gaat het over het geven van een aalmoes. Dit is een vorm van het betonen van barmhartigheid. 

Giften geven in het verborgene

Jezus waarschuwt om de liefdegave niet te geven in de aanwezigheid van anderen, zoals de Farizeeën wel deden. De fout van de Farizeeën was hun motivatie om te geven. Deze motivatie bestond namelijk uit het gezien en geëerd worden door mensen. Zij waren op hun eigen eer uit, waardoor er geen sprake was van goede werken. Misschien overkomt ons dat ook weleens? We hebben een aanzienlijke donatie gedaan naar een goed doel of zijn net begonnen aan een sponsorkindje. We kunnen dan de neiging hebben om anderen dit te willen laten weten of onszelf een schouderklopje geven. Maar dat is niet hoe de Bijbel ons leert met liefdegaven om te gaan. 

Giften geven tot lof van God

Vers 3 wil ons leren dat we onze goede werken niet verrichten om beloond te worden; we moeten zelfs onze goede werken vergeten. Iemand die Jezus volgt moet zich in het geven van liefdegaven alleen laten leiden door de liefde voor God en voor zijn naaste. We moeten alleen geven om God te behagen en door Hem geprezen te worden. Als we niet uit zijn op de eer van de ander of een klopje op onze eigen schouder, ontvangen we onze beloning voor het geven in de eeuwigheid van Hem.

Giften geven als christen

Gebaseerd op bovenstaand Bijbelgedeelte en de opdracht om onze naasten lief te hebben als onszelf, durf ik te zeggen dat het geven van liefdegaven iets is dat wij als christenen met liefde mogen doen. Het is belangrijk dit niet te doen vanuit dwang of om de eer van anderen te ontvangen. We mogen geven tot eer van God en om Zijn loon te ontvangen. 2 Korinthe 9:7 leert ons dat we niet met tegenzin of uit dwang moeten geven. Ieder mag geven wat hij in zijn hart voorgenomen heeft. Want God heeft een blijmoedige gever lief. Laten wij daarom blijmoedige gevers zijn!

Aan de slag!

Denk na over de manier waarop jij jouw liefdegaven geeft. Breng dit in gebed bij God, zodat je een blijmoedige gever mag worden!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap