Voel jij je eenzaam of niet gezien?

19

jan

Irene Poot

De feestdagen in december zijn weer voorbij. Een maand die bekend staat om cadeaus, eten en gezelligheid. Maar misschien was dat voor jou wel helemaal niet zo. Misschien ben je blij dat december weer voorbij is, en zijn die feestdagen voor jou eenzaam, verdrietig en leeg. Als dat zo is, dan wil ik jou vandaag graag laten zien dat er Iemand is die altijd bij jou is, die weet hoe jij je voelt en er voor je wil zijn. God.

God ziet Elia in zijn eenzaamheid

In de Bijbel komen veel mensen voorbij die niet gezien worden of zich eenzaam voelen. Maar dit zijn juist de mensen waar God naar om kijkt, de mensen die Hij ziet.

Bijvoorbeeld Elia, een profeet van God. Op een gegeven moment zit Elia er helemaal doorheen als Izebel, een slechte koningin, hem wil doden. Iedereen is boos op hem door de dingen die hij doet en zegt. Elia vlucht alleen de woestijn in en hij voelt zich eenzaam en bang. Maar God ziet hem en zoekt hem op.

Hij [Elia] ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia? Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen.
– 1 Koningen 19: 9-10 (HSV)

“Ik alleen ben overgebleven,” zegt Elia. Hij voelt zich alleen. Maar God ziet hem en praat met hem. God laat hem niet in de steek, ook al ziet Elia het allemaal niet meer zitten. Uiteindelijk geeft God Elia de opdracht om naar Elisa te gaan om hem als opvolger te zalven.

Elia voelde zich eenzaam, maar God zag hem en zocht hem op. Daardoor vond Elia de moed weer om door te gaan. Hij werd zelfs gestuurd naar Elisa, iemand die bij hem zou zijn en ook een profeet zou worden. Elia was dus niet meer alleen.

Jezus weet hoe jij je voelt, Hij was ook eenzaam

God ziet jou niet alleen, maar Hij weet ook precies hoe jij je voelt. Toen Hij hier op aarde was als mens heeft hij alle emoties, gevoelens en pijn gekend die wij ook hebben: verdriet, boosheid, teleurstelling, angst. En Jezus heeft zich ook eenzaam en niet-gezien gevoeld.

Vlak voordat Hij wordt opgepakt om gekruisigd te worden, gaat hij naar Gethsemané om daar met zijn discipelen te bidden. Maar zij vallen in slaap en laten Jezus alleen in zijn verdriet en angst.

“Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en zei tegen de discipelen: Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden. En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. (…) En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken?”
– Mattheüs 26: 36-40 (HSV)

Ook de tweede keer als Jezus gaat bidden, vallen de discipelen in slaap en laten hem eenzaam bidden. In zijn eenzaamheid blijft Jezus bidden tot God. Ook al wordt Hij door de mensen om Hem heen in de steek gelaten, Hij blijft nabijheid zoeken met God.

Jezus weet dus precies hoe jij je voelt.

God ziet jou

God ziet jou. Hij weet hoe jij je voelt en Hij kent je verdriet. Net zoals Hij bij Elia in de woestijn kwam, wil Hij bij jou zijn. Hij is bij je, Hij zorgt voor je en Hij laat je niet alleen.

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
– 1 Petrus 5:7 (HSV)

(…) want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. 
– Hebreeën 13:5 (HSV)

HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.
– Psalm 139:1-3 (HSV)

Als jij je vaak eenzaam voelt of niet gezien, dan hoop ik dat jij God mag ervaren in jouw leven. Dat je mag weten dat Hij bij je is en je niet alleen laat. Dat je mag weten dat je niet alleen bent. Ook bid ik dat er mensen om jou heen mogen komen die er voor je mogen zijn. Wij mensen hebben elkaar zo hard nodig. Dus ik hoop dat je je gezien mag voelen door iemand of iemand anders het gevoel mag geven dat jij hen ziet.

God ziet je, Hij houdt van je en Hij is er bij. Je bent niet alleen!

Aan de slag!

Luister naar ‘God only knows’ van For King & Country en lees heel Psalm 139. Wat doet dit met je? Wat spreekt je aan?

Ken je mensen die eenzaam zijn of zich niet gezien voelen? Doe iets voor hen om hen op te vrolijken en bid dat ze ook Gods aanwezigheid mogen ervaren.

Voel jij je eenzaam of niet gezien? Dan zal ik voor je bidden dat er mensen om je heen naar jou om mogen kijken.

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

  1. Monique schreef:

    Prachtig!! En vooral de muziek kwam stevig binnen. Hij alleen weet waar ik doorheen ga 🧡🙏

  2. Anoniem M schreef:

    Oh God 😔

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap