Liefde is… Hem gehoorzaam zijn!

26

jan

Gastblogger

Ken je die cartoons en spreuken van Kim Grove? Ze beginnen allemaal met ‘Liefde is…’. Die puntjes kan ik op allerlei manieren invullen, zeker als het gaat om de manier waarop onze kinderen hun liefde aan me tonen. Ze kunnen heel lief zeggen hoeveel ze van me houden. En ze menen het ook nog serieus! Ik koester dat! Maar als ze niet bereid zijn om naar me te luisteren, het vertikken om hun eigen kamer op te ruimen, niet willen helpen met de vaat of op een manier niet gehoorzaam zijn… (gelukkig meestal niet allemaal tegelijk) Wat zijn hun woorden dan waard?

Nu wijs ik wel naar onze kinderen, maar wat breng ik er zelf van terecht? God vraagt ook gehoorzaamheid van mij, als uiting van mijn liefde voor Hem. Dat is een rode draad door de hele Bijbel heen.

Schijnheilig

God zit niet op mooie woorden van mij te wachten als ik Hem niet wil dienen. Hij vindt het vreselijk als ik in de kerk uit volle borst voor Hem zing, terwijl ik me verder niets van Hem aantrek en een egoïstisch mens ben. Iemand die goed voor zichzelf zorgt maar geen oog voor haar naaste heeft. Dan ben ik schijnheilig in de meest letterlijke betekenis van het woord. Daarover zegt God tegen Zijn volk:

Wanneer u komt om voor Mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u gevraagd, dit platlopen van Mijn voorhoven? Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is Mij een gruwel. Nieuwemaansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten: Ik verdraag het niet; het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten. Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen haat Ik met heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot last; Ik ben het moe om ze te dragen. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister Ik niet: uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!
– Jesaja 1:12-17, (HSV)

De bedoeling van Gods geboden

God wil dat we Hem met de daad en in waarheid liefhebben (1 Johannes 3:18). Hij geeft ons geboden om dat concreet te kunnen maken, zodat het niet alleen bij woorden blijft. Wij voelen ons al gauw in onze vrijheid beknot als we ons aan allerlei geboden moeten houden. Zoveel dingen die niet mogen en andere dingen die juist moeten! Laten we zien wat God hierover zegt:  

‘Luister dan, Israël, en neem ze (Gods geboden) nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden – zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft – in het land dat overvloeit van melk en honing.’
– Deuteronomium 6:3, (HSV)

God herhaalt verschillende keren dat het goed zal gaan met Israël als het volk zich aan Zijn geboden houdt. Dát is waarom God Zijn wet heeft gegeven. Hij heeft werkelijk het beste met ons voor. Lees er de tien geboden maar op na. Als iedereen zich er volmaakt aan zou houden, zouden we in harmonie met God en onze medemens leven. Elk gebod is terug te voeren naar de samenvatting die de Heere Jezus heeft gegeven:

‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’
– Mattheüs 22:37-39, (HSV)

Al Gods geboden draaien uiteindelijk om liefde! Daarom gaan God liefhebben en Hem gehoorzamen ook hand in hand. De Heere Jezus bevestigt dat en Zijn woorden komen regelrecht bij God de Vader vandaan. Laat wat Hij zegt gezaghebbend voor ons zijn:

‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht… Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren… Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.’
– Johannes 14:15, 21, 24 (HSV)

Let in bovenstaande tekst op de belofte die aan het liefhebben en gehoorzamen van God verbonden is!

Falen

Loop je er, net als ik, steeds weer tegenaan dat je God wel wílt liefhebben, maar elke keer opnieuw faalt als het gaat om Hem gehoorzamen? Je bent toch weer ongeduldig geweest; je hebt een onaardige opmerking gemaakt, geroddeld, een halve waarheid gesproken… Belijd het eerlijk aan God. Hij belooft ons:

‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’  
– 1 Johannes 1:9, (HSV)

God maakt het mogelijk om gehoorzaam te zijn

Wanneer we onze hulp van God verwachten, ons hart voor Hem openen en Hem laten werken in ons leven, dan vindt er een metamorfose plaats. God maakt wat Hij van ons verwacht Zelf mogelijk! Met Zijn Geest in ons binnenste, kunnen we Hem oprecht liefhebben en gehoorzamen!

Aan de slag!

  • Lees Mattheüs 25:31-36
  • Hoe kun jij het liefhebben van God handen en voeten geven?

Deze overdenking is geschreven door Lia van der Neut.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap