ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN ZIJ LACHT MEMBERSHIP

Artikel 1 Definities
1.Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst heeft
gesloten.
2. Abonnementsovereenkomst: De overeenkomst tussen de Abonnee en de Uitgever, op grond
waarvan de Abonnee tegen betaling een Digitale Uitgave van de Uitgever ontvangt in het
kader van het Zij Lacht Membership.
3. Algemene Abonnementsvoorwaarden: deze algemene abonnementsvoorwaarden.
4. Digitale Uitgave(n): hieronder vallen digitale bijbelstudies van de Uitgever
5. Uitgever: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, gevestigd aan de Zijlweg 198 te
Haarlem, KvK-nummer 34049013

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
Abonnementsovereenkomsten die betrekking hebben op het Zij Lacht Membership.
2. Van het in deze Algemene Abonnementsvoorwaarden bepaalde kan slechts door middel
van een schriftelijke overeenkomst tussen de Uitgever en de Abonnee worden afgeweken. In
dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze
Algemene Abonnementsvoorwaarden onverkort van kracht.
3. De Uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene
Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op zijlacht.nl/membership. De gewijzigde Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige
Abonnementsovereenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene
Abonnementsvoorwaarden zijn gesloten.
4. Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de aankoop van
producten via de webwinkels van Uitgever.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming
Abonnementsovereenkomsten
1. Alle aanbiedingen van de Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven. Dit betekent dat de Uitgever mag terugkomen op de aanbieding tot het moment
waarop de Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd, of direct nadat de Abonnee de
aanbieding heeft geaccepteerd.
2. Abonnementsovereenkomsten kunnen uitsluitend elektronisch worden gesloten via
zijlacht.nl/membership. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand door het invullen van
de benodigde gegevens en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden en deze algemene
abonnementsvoorwaarden
3. De Uitgever mag een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van
reden weigeren.
4. Abonnee mag de Abonnementsovereenkomst binnen 24 uur zonder opgaaf van reden
ontbinden. Om gebruik te maken van dit ontbindingsrecht dient de Abonnee een e-mail te
sturen naar info@bijbelgenootschap.nl waarin in ieder geval wordt genoemd: voornaam,
achternaam en datum van inschrijving. Zie ook zijlacht.nl/abonnement-herroepen. Het
noemen van de reden van ontbinding is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd.

Artikel 4 Samenstelling en toegang Digitale uitgaven
1. De Digitale Uitgave bestaat uit een digitale bijbelstudie van een ongespecificeerd aantal
pagina’s met bijvoorbeeld opdrachten en vragen om de bijbel te bestuderen, echter minimaal
uit twee. De Uitgever is vrij om de samenstelling (omvang, inhoud en lay-out) van de
bijbelstudie te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de Abonnee, mits er een
redelijke verhouding blijft tussen het abonnementstarief en de geleverde prestatie van de
Uitgever.
2. De Uitgever zal zich inspannen voor een tijdige en correcte publicatie van de Digitale
Uitgave. De publicatiemomenten van de Digitale Uitgave worden gepubliceerd op
www.zijlacht.nl/membership.
3. De Uitgever behoudt zich het recht voor om de Digitale Uitgave in weekenden en op
erkende feestdagen niet te laten verschijnen.
4. Het staat Uitgever vrij advertenties in de digitale uitgaven op te nemen, mits deze duidelijk
als zodanig herkenbaar zijn.
5. De Abonnee verkrijgt met een door de Uitgever te verstrekken loginnaam en een zelf door
de Abonnee aan te maken wachtwoord toegang tot de betreffende Digitale Uitgave waar de
Abonnee krachtens de Abonnementsovereenkomst recht op heeft. Het is de Abonnee niet
toegestaan de login-combinatie die toegang geeft tot de Digitale Uitgave te exploiteren of in
gebruik te geven aan derden. De Abonnee mag de betreffende Digitale Uitgave slechts voor
eigen gebruik downloaden of printen. Het is niet toegestaan de Digitale Uitgave of onderdelen
daarvan anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.
6. Indien de Abonnee in strijd handelt met het bepaalde in artikel 4.5 of indien tijdige betaling
uitblijft, is de Uitgever gerechtigd de toegang tot de betreffende Digitale Uitgave te blokkeren
en geblokkeerd te houden, onverminderd het recht van de Uitgever om de door of in verband
met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Abonnee te
verhalen.
7. Indien de Abonnee geen toegang kan krijgen tot de Digitale Uitgave kan de Abonnee dit
melden bij de Klantenservice van de Uitgever. De Uitgever zal zich vervolgens inspannen om
toegang tot de betreffende Digitale Uitgave alsnog mogelijk te maken.
8 Klachten met betrekking tot de toegang tot de Digitale Uitgave geven de Abonnee niet het
recht de betaling van het verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te
schorten.
9. De Abonnee kan klachten over de Digitale Uitgave melden bij de Uitgever.
10. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde
abonnementstarief indien er gedurende een of meerdere dagen geen toegang is tot de Digitale
Uitgave als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 8 van deze Algemene
Abonnementsvoorwaarden.
11. Nadat de Abonnementsovereenkomst begint, kan het enkele dagen duren voordat toegang
wordt verleend tot de Digitale Uitgave. Deze situatie vormt geen reden voor restitutie van een deel
van het abonnementstarief.

Artikel 5 Betaling
1. De Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de abonnementstarieven te wijzigen,
onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. De Uitgever zal een tariefswijziging tijdig
en door middel van publicatie in de Digitale uitgave en middels een elektronische
nieuwsbrief. Het gewijzigde abonnementstarief is vanaf de eerstvolgende betaalperiode van
toepassing op alle lopende Abonnementsovereenkomsten. Indien de tariefswijziging een
verhoging van het abonnementstarief betreft en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten
van de Abonnementsovereenkomst, is de Abonnee gerechtigd de Abonnementsovereenkomst
te ontbinden. 
2. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Er wordt maandelijks
geïncasseerd op de eerste woensdag van de maand. Indien incasseren op die dag niet mogelijk is,
wordt later in de maand of op de eerste woensdag van de volgende maand geprobeerd het bedrag
alsnog te incasseren.
3. Het storneren van een door de Uitgever (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat de
Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
4. In de kalendermaand waarin de Abonnementsovereenkomst begint, is geen betaling van het
abonnementstarief verschuldigd.

Artikel 6 Gegevenswijziging
De Abonnee dient wijzigingen in de naamsvermelding, het rekeningnummer en/of adressering
van het abonnement, waaronder begrepen zowel bezorg- als factuuradres, tenminste drie
werkdagen voorafgaand aan de gewenste wijziging aan de Uitgever te verstrekken via
info@bijbelgenootschap.nl. Onjuistheden in de adressering, het rekeningnummer of de
naamsvermelding van de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan de Uitgever gemeld te
worden.

Artikel 7 Duur en beëindiging van de Abonnementsovereenkomst
1. De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 kalendermaanden, te
beginnen met de kalendermaand waarin de datum van inschrijving valt.
2. De Abonnementsovereenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode
stilzwijgend verlengd met een kalendermaand, tenzij de Abonnee uiterlijk één maand voor
afloop van de lopende abonnementsperiode de Abonnementsovereenkomst opzegt.
3. Indien er sprake is van een Abonnementsovereenkomst voor een periode langer dan 12
maanden is de Abonnee gerechtigd de overeenkomst na het eerste jaar op te zeggen met een
opzegtermijn van één maand tenzij de Uitgever voldoende redenen kan aangeven voor de
rechtsgeldigheid van een langere looptijd dan 12 maanden zonder opzeggingsmogelijkheid na
12 maanden (bijvoorbeeld omdat Uitgever een waardevol Product heeft weggegeven bij het
abonnement).
4. Om de Abonnementsovereenkomst op te zeggen, dient de Abonnee een e-mail te sturen
naar info@zijlacht.nl met als onderwerp ‘opzeggen abonnement’, waarin in ieder
geval wordt genoemd: voornaam, achternaam en datum van inschrijving. Zie ook
zijlacht.nl/abonnement-opzeggen. Het noemen van de reden van opzegging is niet verplicht,
maar wordt wel gewaardeerd.
5. Het opzeggen van een abonnement kan per het einde van de volgende kalendermaand of (als dat de voorkeur heeft) per het einde van een latere kalendermaand. Indien er voor een langere periode is betaald, vindt er geen automatische restitutie plaats. Indien je restitutie wilt voor een deel van de betaalperiode dat na het einde van het membership valt, kun je daartoe een verzoek indienen via boekhouding@bijbelgenootschap.nl. 
6. Indien de Abonnementsovereenkomst een proefabonnement betreft, dan eindigt de
Abonnementsovereenkomst van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen
periode.

Artikel 8 Overmacht
1. Indien aan de zijde van de Uitgever sprake is van overmacht, heeft de Uitgever het recht
om uitvoering van de Abonnementsovereenkomst op te schorten zolang de overmachttoestand
voortduurt dan wel, naar keuze van de Uitgever, de Abonnementsovereenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Uitgever
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichting(en) in
redelijkheid niet van de Uitgever kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten
tijde van het sluiten van de Abonnementsovereenkomst te voorzien was. Uitgever verleent
geen garantie met betrekking tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot de
Digitale Uitgave(n) voor Abonnee onverlet haar inspanningsverplichting om zoveel mogelijk
te bewerkstelligen dat Abonnee conform de Abonnementsovereenkomst kennis kan nemen
van de Digitale Uitgave(n). 
2 Indien de overmachttoestand aan de zijde van de Uitgever langer dan twee maanden
voortduurt, heeft de Uitgever het recht de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden.
3 In geval van overmacht is de Uitgever niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of
schade aan de Abonnee.

Artikel 9 Privacy
1. Uitgever gaat zorgvuldig om met de door Abonnee verstrekte persoonsgegevens. Meer
informatie is te vinden op https://www.bijbelgenootschap.nl/privacy

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud van) de Digitale Uitgaven
berusten bij de Uitgever c.q. de betreffende auteur(s). Al deze rechten worden uitdrukkelijk
voorbehouden.
2. Er mag niets door of met medewerking van de Abonnee uit de Digitale Uitgaven worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden
gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Uitgever.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op alle Abonnementsovereenkomsten en deze Algemene Abonnementsvoorwaarden is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Derden
De Uitgever is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van
Abonnementsovereenkomsten gebruik te maken van derden.

Haarlem, 17 juli 2023

Algemene abonnements-voorwaarden

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap