Waar zal ik eens voor bidden? – deel 1

09

aug

Christa Noteboom

Weet je nog hoe je als klein meisje geheimpjes deelde met je beste vriendin en hoe het voelde als je eindelijk een geheim met meer mensen mocht delen? In Efeze 2 en 3 vertelt Paulus iets dat revolutionair was in zijn tijd. Een groot geheim: niet alleen de Joden mochten delen in Gods heil, ook mensen die van oorsprong niet Joods waren mochten dankzij Jezus Christus toegevoegd worden aan zijn gemeente. Daardoor waren er niet meer twéé ‘afdelingen’, maar vormde zich één lichaam van Christus met Hem als het hoofd. Hoe groot is Gods liefde! 

Voor ons is dit niet nieuw meer. Sterker nog, in Nederland hebben we te maken met de overblijfselen van een hardnekkige vervangingsleer, die leert dat Israël er niet echt meer toe doet als Gods volk. Gelovigen uit andere volken (onze kerken dus) zouden nu de exclusieve ontvangers zijn van Gods beloften. Dat is de omgekeerde wereld. Het is zo ontzettend bijzonder dat wij als Hollanders óók mogen delen in het heil van Jezus Christus, en zo deel mogen zijn van hetzelfde ‘lichaam’ als Gods volk Israël!  

Voor Paulus was dit een reden om een juichend gebed te bidden voor de gemeente in Efeze. Ik las ergens dat dit gebed ook wel het ‘Onze Vader’ van Paulus wordt genoemd. Het is een inkijkje in zijn hart en laat zien wat hij belangrijk vindt in het geloofsleven van de kerk van Jezus Christus – dus ook in dat van jou en mij.  

Nieuwsgierig geworden naar wat dan zo belangrijk is voor je geloof? En kun je wel wat inspiratie voor jouw persoonlijke gebed gebruiken? Lees dan eens wat Paulus in Efeze 3:14-19 zegt (HSV): 

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 

1. Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht  gesterkt te worden door zijn Geest in de innerlijke mens, 

2. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde  geworteld en gefundeerd bent, 

3. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat,  

4. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. 

1. Kracht van binnen 

Ik kan ernaast zitten, maar ik vermoed dat we bij tijden allemaal verlangen naar een sterke, innerlijke ervaring van Gods aanwezigheid. Een ex-verslaafde vertelde ooit dat zo’n ervaring bij hem binnenkwam als een goede shot drugs. Het gevaar bestaat dat we verslaafd raken aan het dopaminegevoel dat zo’n innerlijke geestelijke ervaring geeft. Daarom vind ik het zo mooi dat Paulus vertelt om welke uitwerking hij eigenlijk vraagt in zijn gebed, als hij bidt dat de gemeente met kracht gesterkt wordt door Gods Geest in de innerlijke mens. 

2. Geloof en liefde 

De uitwerking van Gods krachtige aanwezigheid is dat Jezus Christus door het geloof in ons hart kan wonen. We gaan leven vanuit Hem. De liefde wordt zichtbaar, doordat we daarin geworteld zijn (wortelen kost tijd en gaat door de weerstand heen!) en ons leven daarop gefundeerd hebben.  

3. Samen begrijpen 

Het geloof in Christus en het leven vanuit de liefde zorgt ervoor dat er begrip komt van Gods grootheid en de liefde van Christus. Een begrijpen dat je niet alleen kunt, maar waar je elke individuele gelovige voor nodig hebt. God is zó groot, zijn liefde zó oneindig, dat we daar in ons eentje niet uit komen. Daarom is het ook zo belangrijk om de bijeenkomsten van je kerkelijke gemeente te bezoeken: jouw broers en zussen hebben jou nodig om meer zicht te krijgen op Gods oneindige grootheid en liefde. En andersom: jij hebt hen ook nodig! En zelfs dan gaat de liefde van Christus onze kennis nog te boven (zie punt 3 in de Bijbeltekst). Wat een grote God dienen wij! 

4. Vol van God 

Van binnen gesterkt door de Geest, Jezus Christus die door het geloof in ons hart woont en een leven vanuit zijn liefde. Het kan bijna niet anders, of God zal ons leven dan van top tot teen vullen met zijn volmaakte aanwezigheid, zoals de geur van wierook de tempel tot in de kleinste hoeken vulde. Niet als een mooie geestelijke dopamine-ervaring, maar als een tastbare en eeuwige werkelijkheid. Die werkelijkheid laat ons én de mensen om ons heen meer delen in Jezus Christus, zijn liefde en Gods grootheid.  

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
– Efeze 3: 20-21 (NBV).

Aan de slag!

  • Kies een Bijbel in een vertaling die jij makkelijk kunt lezen en zoek Efeze 3:14-21 op. 
  • Lees het gedeelte rustig door en kijk of je de vier punten uit deze overdenking terug kunt vinden.  
  • Schrijf een gebed uit, waarbij je in eigen woorden de genoemde vier punten en de afsluiting van Paulus verwerkt.  
  • Neem de tijd om je gebed aan de Heer voor te leggen! 

Lastige opdracht of niet zoveel tijd? Gebruik dit voorbeeldgebed om met je hemelse Vader in gesprek te gaan: 

Grote God, Vader in de hemel, 

Dank U wel voor het gebed van Paulus, dat ik nu nog steeds kan lezen.  

Net als Paulus wil ik U vragen of U mij van binnen krachtig en sterk wilt maken door Uw Heilige Geest.  

Wilt U dat gebruiken om mijn geloof te laten groeien, zodat uw Zoon Jezus Christus in mijn hart kan wonen. Gebruikt U de kracht van uw Geest om mij te laten wortelen in de liefde. Om ervoor te zorgen dat ik stevig en vast sta op de grote liefde van uw Zoon Jezus, dwars door alle mogelijke weerstanden heen.  

Heer, wilt U geven dat ik met alle gelovigen om mij heen de lengte, breedte, hoogte en diepte zal kunnen begrijpen. Dat ik de liefde van Christus, die al mijn menselijke kennis te boven gaat, écht zal kennen. 

Geef, dat ik van top tot teen vol zal stromen met U. Dat Uw volmaaktheid en Uw volmaakte aanwezigheid in mij en door mij heen zichtbaar wordt.  

U bent in staat om oneindig veel meer te doen dan ik vraag of kan bedenken. U komt de eer toe in mijn leven, in de kerk, in Christus Jezus, tot in alle generaties. Niet alleen vandaag, maar tot in alle eeuwigheid. 

Amen.  

Tip: Geef je leiding aan een bediening in jouw gemeente of ergens anders? Bid dit gebed van Paulus voor de mensen die je aan mag sturen en wees verwonderd over de grote dingen die God gaat doen!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap