Ik zegen jou in Jezus’ naam

04

jan

Gastblogger

Net voordat de dominee, pastor of voorganger, of wie de dienst in jullie kerk ook mag leiden, afsluit, wordt er meestal nog een zegen over de bezoekers uitgesproken. Ik vind dit  altijd een mooi moment. Een moment dat ik meestal met beide handen open heerlijk kan ontvangen. God gaf Aaron ook de opdracht om Gods zegen uit te spreken over het volk Israël. God wilde dat zijn volk wist dat Hij hen wilde zegenen, dat Hij dichtbij hen wilde zijn, genadig wilde zijn en hen vrede zou geven. In de priesterzegen liet God zien wie Hij is en hoe Hij voor de mensen wil zijn. Open je handen om Gods zegen te ontvangen, dan zal ik mijn handen opheffen om jou te zegenen.

Petrus schrijft in zijn brief dat wij een uitverkoren geslacht zijn, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht (1 Petrus 2:9, NBV). Ook in Openbaring kunnen we lezen dat Jezus een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons gemaakt heeft tot priesters voor God, zijn Vader (Openbaring 1:6). Daar waar we in het Oude Testament kunnen lezen dat God de levieten aanstelt als priesters, om de taak van God te vervullen, mogen wij nu weten dat ook wij priesters van God zijn. Jezus is onze hogepriester, Hij heeft met zijn eigen bloed ervoor gezorgd dat wij altijd toegang hebben tot het heilige der heilige. De plaats waar God aanwezig is.

Priesters vertegenwoordigen God bij mensen, en vertegenwoordigen mensen bij God. Wij hebben de taak om mensen te vertegenwoordigen bij God. We mogen in gebed mensen voor het aangezicht van God brengen, we mogen de gebrokenheid waarmee mensen worstelen, hun kwetsbaarheid, ziekte maar ook hun vreugde, bij God brengen. We mogen vanuit die intimiteit met God zijn zegen terugbrengen aan de mensen. Hen vertellen, wie God is en hoe Hij voor ze wil zijn.

God gaf Aaron de volgende woorden om tegen het volk te spreken en deze woorden zijn ook vandaag nog van kracht:

De HEERE zegene u, en behoede u!
De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede!
(Numeri 6: 24-26, HSV)

De HEERE zegene u, en behoede u!

De HEERE klinkt altijd wel wat afstandelijk, toch is dat helemaal niet de manier waarop God zich aan de mensen bekend wil maken. Het Hebreeuwse woord wat staat voor HEERE is Jehova, Degene vanuit Wie alles ontstaan is. Hij wil je zegenen. Het woord dat in de grondtekst wordt gebruikt, is het woord barak, wat zowel zegenen als knielen betekent. God zelf wil voor ons knielen om ons te beschermen (behoeden). Zijn armen om je heen slaan zodat jij veilig bent. Misschien zit jij in een bepaalde situatie en merk je daar nu niets van, in Johannes 10:28 geeft Jezus jou een mooie belofte:

“Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.”
(NBV)

Jij bent waardevol genoeg voor God dat Hij voor je wil knielen en je wil beschermen.

De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

God wil hier laten zien dat Hij intiem met ons wil zijn. Hij wil dat wij leven met Hem van aangezicht tot aangezicht. Dat we Hem in de ogen kunnen kijken en daar in kunnen lezen hoeveel liefde Hij voor ons heeft. Hij wil dat wij leven in zijn licht, zodat ons hart ook verlicht en vol vreugde zal zijn.

Hij wil dat wij weten dat Hij genadig is, en dat er wat Hem betreft nooit iets in de weg zal staan om Hem in de ogen te blijven kijken. Als wij onze schuld belijden, zal Hij ons altijd vergeven omdat Jezus al onze schuld al op zich genomen heeft.

De HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede!

God heeft de volle aandacht voor je, Hij heeft je altijd op het oog. Jij bent zijn oogappel, je bent het allerbelangrijkste voor Hem. Daarom wil Hij je ook zijn vrede geven, in de grondtekst staat hier shalom, wat zoveel meer zegt over wat nu die vrede is, die God ons wil geven. Het woord staat voor ‘heel’ of ‘compleet zijn’, God wil dat wij compleet en heel zijn op alle gebieden van ons leven.

Zo is onze God, de Almachtige, die sprak en het was er. God gaf Aaron de opdracht om deze woorden, woorden die leven geven, over het volk uit te spreken. Woorden die ik nu over jou uit wil spreken:

God, je hemelse Vader, geeft je zijn zegen en zijn bescherming. Hij vindt je waardevol en wil bij je neerknielen. Hij wil zijn armen om je heen leggen om je die bescherming te kunnen bieden.

God, je hemelse Vader, schenkt je zijn nabijheid en zijn genade.  Hij wil je in de ogen kijken zodat je kunt zien dat Hij van je houdt, dat niks tussen jullie in zal staan omdat Hij je vergeven heeft op basis van het offer van Jezus. Zeg Hem wat je dwars zit, belijd het en je zult ervaren dat Hij je genadig is.

God, je hemelse Vader, heeft zijn ogen op je gericht en geeft je zijn vrede. Hij heeft de volle aandacht voor je, Hij zal je nooit uit het oog verliezen. Ontvang zijn shalom, want Hij wil niets liever dan dat jij je compleet weet en vreugde vindt in zijn nabijheid.

Aan de slag!

Je mag je handen openen om Gods zegen te ontvangen. Lees de woorden gewoon nog eens door, ik geloof oprecht dat God wil dat jij deze woorden opbergt in je hart en hier jouw vreugde uithaalt.

Maar, jij bent ook een priester, ook jij hebt de taak om mensen te vertegenwoordigen bij God en God te vertegenwoordigen bij mensen.

Bid er vandaag eens specifiek voor, luister naar wie God jou op je hart legt om voor zijn troon te brengen en breng daarna zijn zegen door aan die persoon. Er zijn zoveel mensen die God niet kennen en het nodig hebben om deze woorden te horen.

Ook voor mij persoonlijk een punt om in uit te stappen en die taak op te pakken. Laten we het met elkaar doen en elkaar aanvuren en bemoedigen. Gods rijke zegen.


Bronnen

Mijn dank gaat uit naar Tiemen Westerduin, die door zijn preek deze prachtige woorden van God sprak, die mij enorm raakten, en die mij inspireerde om dit om te zetten in een blog.

Deel deze overdenking

  1. Hannie schreef:

    Amen …..Zo mooi .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap